Virkasuhteen täyttäminen, Idän aikuissosiaalityö, johtava sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-91-23

HEL 2023-005208
Ärendet har nyare handläggningar
§ 27

Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, idän aikuissosiaalityö, jälkihuolto 3, työavain SOTEPE-01-91-23

Chef för tjänster för unga och vuxensocialarbete

Päätös

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisterin ********** johtavan sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 040849, toimintayksikkö 395660 idän aikuissosiaalityö, työpiste 100141/jälkihuolto 3) 2.5.2023 lukien 3927,45 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Virkaan valitulle ei ole aiemman kokemuksen perusteella tarvetta asettaa koeaikaa, eikä hänen tule esittää selvitystä terveydentilasta.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 10.3.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja.

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävä on johtaa tiimin jälkihuoltotyötä ja Helsingin jälkihuoltoa yhdessä esihenkilötiimin kanssa. Tiimissä on sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Lisäksi tehtävänä on kehittää jälkihuoltoa yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä toimia jälkihuollon asiantuntijana verkostoissa.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä, valmentavaa esimiesotetta, organisointikykyä ja aloitteellisuutta, vahvoja vuorovaikutustaitoja sekä sopivuutta jälkihuollon johtamistehtävään.

Eduksi luettiin esihenkilökokemus, esihenkilökoulutus ja toimiminen nuorten palvelujen piirissä ja aikuissosiaalityössä.

Johtavan sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 040849) on ollut julkisesti haettavana 10.3. – 28.3.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kummallakin hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin molemmat hakijat. ********** ja ********** haastateltiin Teamsissa 31.3.2023.

Haastattelut suorittivat aikuissosiaalityön päällikkö ********** sekä vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja sosionomi-AMK. Hän on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä. **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri. Hän on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä. Hän on toiminut **********

Toimenkuvan vuoksi valinnassa kiinnitettiin huomiota hakijoiden koulutukseen ja työkokemukseen lastensuojelussa. Eduksi luettiin kokemus ja koulutus esihenkilötehtävistä sekä toimiminen nuorten palveluissa ja aikuissosiaalityössä. Lisäksi kiinnitettiin huomiota hakemuksessa ja haastattelussa esiin tulleisiin asioihin koskien vuorovaikutustaitoja, aloitteellisuutta ja organisointitaitoja, näkemyksiä valmentavasta työotteesta ja sopivuutta jälkihuollon johtamistehtävään.

Molemmilla hakijoilla on viran edellyttämä koulutus. ********** ********** Hän ei ole toiminut esihenkilön tehtävässä paitsi sijaisena esihenkilönsä ollessa estyneenä vuosiloman tai muun vuoksi.

Koulutuksen, lastensuojelu- ja esihenkilökokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen idän aikuissosiaalityön jälkihuollossa.

Detta beslut publicerades 02.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 46700

sari.tuominen@hel.fi

Beslutsfattare

Sari Karisto
nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.