Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, nuorten aloitejärjestelmän muuttaminen, kaupunginkanslia

HEL 2023-005606
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 214 §

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om initiativ från ungdomar

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadgan för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1 från och med den 1 oktober 2023.

Initiativ som lämnats in senast den 30 september 2023 behandlas enligt de bestämmelser i förvaltningsstadgan som gäller vid tidpunkten för inlämnandet.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Med ändringen av förvaltningsstadgan förnyas behandlingen av initiativ från ungdomar. Vid behandlingen av initiativ från ungdomar övergår staden till en modell med sektornämnder, där svaret på initiativet ges av den sektornämnd eller direktion till vars befogenheter de åtgärder som föreslås i initiativet hör eller som den myndighet till vars befogenheter åtgärderna hör lyder under. Till den delen motsvarar förfarandet behandlingen av sådana fullmäktigemotioner där den behöriga aktören är en nämnd eller en myndighet som är underställd nämnden och som har färre än 25 undertecknade.

Motioner som hör till stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens eller en stadsstyrelsen underställd myndighets befogenheter besvaras av borgmästaren. De biträdande borgmästarna besvarar inte längre initiativ från ungdomar, utan beslutet om svar på initiativ ingår i deras uppgifter som en del av sektornämndens arbete. Såsom vid behandlingen av kommuninvånarinitiativ underrättas stadsfullmäktige om de initiativ från ungdomar som hör till stadsfullmäktiges befogenheter och åtgärder i anknytning till dem två gånger om året.

Ungdomarnas initiativtjänst följs upp och utvecklas regelbundet av styrgruppen för barns och ungas delaktighet, där områdeschef Katri Kairimo från kultur- och fritidssektorns helhet för ungdomstjänster är ordförande fram till utgången av år 2023. Dessutom hör uppföljningen av att initiativrätten tillgodoses enligt förvaltningsstadgan till kultur- och fritidsnämndens ungdomssektions befogenheter.

Därmed får 26 kap. 3 § i förvaltningsstadgan följande lydelse:

Med initiativ från ungdomar avses initiativ som Helsingforsungdomar i åldern 13–17 år har tagit i frågor som gäller stadens verksamhet.

Ungdomsinitiativet besvaras av den nämnd eller direktion till vars befogenheter den åtgärd som föreslås i initiativet hör eller som den myndighet till vars befogenheter åtgärderna hör lyder under.

Borgmästaren besvarar de initiativ där de föreslagna åtgärderna hör till befogenheterna för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen eller en myndighet som är direkt underställd stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen ska två gånger om året underrätta fullmäktige om de initiativ som ungdomar har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenheter och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Bakgrund

Initiativsystemet för ungdomar infördes i Helsingfors år 2015, då stadsfullmäktige 25.3.2015 (84 §) godkände en ändring av den dåvarande arbetsordningen för stadsfullmäktige och lade till en ny 25 a § om behandling av initiativ från ungdomar. Behandlingen av initiativ från ungdomar avviker något från behandlingen av andra kommuninvånarinitiativ i Helsingfors eftersom 13–17-åringarnas specialbehov och betydelsen av dessa för demokratifostran beaktas i ungdomarnas initiativprocess.

Enligt ungdomsrådets utlåtanden om ungdomarnas initiativ åren 2020–22 känner ungdomarna inte till initiativsystemet tillräckligt väl och det marknadsförs inte tillräckligt för dem och ingår inte i undervisningen.

Kvaliteten på de svar initiativen får har enligt ungdomsrådet förbättrats under åren, men svarstiden har ibland överskridits, svaret har inte alltid motiverats och alltid har det inte framgått av svaren om initiativet är genomförbart. Ungdomsrådet önskar att antalet manuella behandlingsskeden för initiativen minskas så att processen blir smidigare. Dessutom höjer kategoriseringen av initiativ på initiativens webbplats tröskeln att slutföra initiativprocessen. Det lönar sig fortfarande inte att införa stark autentisering i initiativsystemet, eftersom det skulle försätta ungdomar i en inbördes ojämlik situation.

Ungdomsrådet anser att interaktionen mellan initiativtagaren och personen som bereder initiativet höjer den ungas känsla av delaktighet och möjlighet att påverka samt stärker tron på att de personliga uppfattningarna har betydelse på stadsnivå. Kontakten främjar också transparensen i behandlingsprocessen.

Revisionsnämnden utvärderade utfallet av ungdomarnas påverkansmöjligheter i utvärderingsberättelsen för år 2020. Nämnden gav åtgärdsrekommendationer för ungdomarnas initiativsystem och utvecklingen av det.

Revisionsnämnden konstaterade att det finns många punkter i initiativprocessen som kan utvecklas. Den unga blir varken bemött eller hörd i processen och vet inte nödvändigtvis vad som händer med initiativet efter att det lämnats in. Enligt nämnden dröjer svaren på initiativen för länge och svarstiden och svarens kvalitet samt interaktionen med initiativtagaren varierar beroende på sektorn och initiativet. Ibland är det svårt för sektorernas beredare och biträdande borgmästare att hitta tid för att besvara initiativen. Behandlingen av ungdomarnas initiativ är en långsam process med många steg och mycket manuellt arbete. Eftersom det nuvarande systemet begränsar antalet initiativ som staden kan behandla anser stadssekreterarna inte att det lönar sig att marknadsföra initiativsystemet.

Det är stadskansliets uppgift att i samarbete med sektorerna säkerställa att personerna som bereder initiativsvar vid sektorerna interagerar med initiativtagarna. Det är kultur- och fritidssektorns uppgift att i samarbete med stadskansliet förenkla processen för initiativ från ungdomar.

Revisionsnämnden uppmanade också kultur- och fritidssektorn samt fostrans- och utbildningssektorn att ytterligare intensifiera sitt samarbete i att ta med de ungas möjligheter att påverka som en konkret del av verksamheten och utbildningen i skolor och läroanstalter.

Kanslichefen tillsatte den 2 mars 2022 (58 §) en arbetsgrupp för att förnya processen för initiativ från ungdomar. Gruppens mandatperiod pågick 14.3–31.10.2022. Arbetsgruppens uppgift var att förenkla processen för ungdomarnas initiativ enligt revisionsnämndens rekommendationer. Arbetsgruppens uppgift hörde ihop med Helsingfors delaktighets- och interaktionsmodell och med verkställandet av delaktighetsplanen för barn och ungdomar. Arbetsgruppen hade som mål att förtydliga syftet och målbilden för ungdomarnas initiativrätt.

Arbetsgruppen har definierat initiativprocessen, det gemensamma servicelöftet och statusen för ungdomarnas initiativsystem som en del av stadsorganisationens verksamhet. Målet var att bereda en fungerande och förenklad initiativprocess och fastställa aktörernas roller i processen för ungdomarnas initiativ samt enhetlig praxis för sektorerna. Dessutom skulle arbetsgruppen ta fram ett förslag om hur initiativprocessen ska ledas och utvecklas samt vem eller vilka som ska vara processägare för initiativen från ungdomar.

Alternativa modeller som arbetsgruppen identifierat för behandling av ungdomarnas initiativ

Arbetsgruppen identifierade tre alternativa modeller för behandling av initiativ från ungdomar:

1 ”Fullmäktigemodellen”, dvs. bevarande av den nuvarande modellen

Ungdomarnas initiativ styrs till stadskansliet i enlighet med nuvarande praxis. Stadssekreterarna ansvarar för styrningen av ungdomarnas initiativ. Initiativsvaren bereds i samarbete mellan de sakkunniga vid stadskansliet och sektorerna. Initiativsvaren ges av borgmästaren eller en biträdande borgmästare. Stadsfullmäktige underrättas om initiativen två gånger om året.

De goda sidorna med modellen är att ungdomsrådet två gånger om året får hålla ett anförande vid stadsfullmäktiges sammanträde. Dessutom får initiativtagarna information om behandlingen i stadsfullmäktige och kan följa med behandlingen på Helsingforskanalen. De flesta initiativen anknyter ändå till sektorernas beslutanderätt, varvid behandlingen i stadsfullmäktige till den delen har varit en formalitet eftersom stadsfullmäktige inte fattar beslut i samband med behandlingen och diskussionen ofta har handlat om själva initiativprocessens funktionsduglighet. Ledamöterna kan ändå göra klämmar i anknytning till initiativen. Modellens långsamhet och behovet av dialog har kommit fram i samband med diskussionen i stadsfullmäktige.

2 ”Kommuninvånarinitiativmodellen”

I den andra modellen som arbetsgruppen identifierat behandlas ungdomarnas initiativ på samma sätt som övriga kommuninvånarinitiativ. Initiativet besvaras av den av stadens myndigheter till vars befogenheter ärendet hör. Om det är ett organ som innehar befogenheterna i fråga tas ärendet upp för behandling i organet. Om det är en tjänsteinnehavare som innehar befogenheterna besvaras initiativet i form av ett officiellt brev. Initiativtagaren informeras omedelbart när behandlingen inleds om vilken instans som behandlar ärendet och beräknad behandlingstid, om initiativet inte kan besvaras genast.

Initiativet är inte en typisk form för ungdomar att påverka stadens verksamhet. Å andra sidan är den etablerade praxisen för behandling av kommuninvånarinitiativ en fördel med modellen. I kommuninvånarinitiativmodellen deltar ändå inte initiativtagaren då svaret på initiativet behandlas. Också i det här fallet bör man kraftigt föra fram möjligheten att lämna in initiativ för ungdomarna.

3 ”Sektornämndsmodellen”

I det tredje alternativet identifierades en modell med sektornämnder vid behandlingen av svaren på initiativen från ungdomar. I modellen ges motionssvaret av den sektornämnd eller direktion till vars befogenheter de åtgärder som föreslås i initiativet hör eller som den myndighet till vars befogenheter åtgärderna hör lyder under. Sektornämnden behandlar alla de initiativ från ungdomar som berör sektorn, inte endast dem som hör till nämndens befogenheter. Initiativen behandlas i sektornämnderna eller direktionerna i takt med att de lämnas in. Sektornämnderna och direktionerna ger de slutgiltiga svaren med stöd av sina egna befogenheter. Det här motsvarar behandlingen av sådana fullmäktigemotioner där de föreslagna åtgärderna hör till sektorns befogenheter och som har undertecknats av färre än 25 ledamöter.

De initiativ från ungdomar som hör till fullmäktiges befogenheter skulle fortsättningsvis beredas och beslut om dem fattas vid stadskansliet. Mottagandet av initiativen överförs från kultur- och fritidssektorns ungdomstjänster till stadskansliets registratorskontor. Svaret på initiativet bereds vid stadskansliet och ges av borgmästaren. Initiativen besvaras genom ett borgmästarbrev. Ett brev om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet skickas till initiativtagaren för kännedom. Stadsfullmäktige underrättas om svar på initiativ som hör till dess befogenheter, dvs. borgmästarbreven, två gånger om året på samma sätt som om svaren på andra kommuninvånarinitiativ som hör till dess befogenheter.

Till modellens goda sidor hör att behandlingen av och svaret på initiativet kommer närmare verksamheten, verksamhetsmiljön och de befogenheter som hör till initiativet, vilket i sin tur underlättar genomförandet av de åtgärder som föreslås. Dessutom har ungdomsrådet permanent representation i nämnderna, vilket gör att ungdomarnas röst blir hörd som stöd för beslutsfattandet om initiativen. Behandlingen av svaret på initiativen i nämnderna är ändå inte offentlig. Sektorns interna samordningsansvar förstärks.

Modell som föreslås

Arbetsgruppen beslutade föreslå modellen med sektornämnder som ny behandlingsordning för initiativen från ungdomar. Förvaltningsstadgan föreslås att ändras enligt den. I den valda modellen går det bäst att kombinera behandling nära den konkreta serviceproduktionen å ena sidan och behandling av förtroendevalda under närvaro av ungdomarnas egen representant å den andra. Ändringen av behandlingsordningen löser inte problemen som gäller interaktion eller behandlingstider. De måste lösas på ett annat sätt.

Publicering av initiativen och interaktion

Arbetsgruppen har inte fastställt någon interaktionsmodell för någon av de identifierade modellerna för behandling av ungdomarnas initiativ, eftersom det är ändamålsenligt att precisera interaktionsmodellen i verkställandeskedet enligt de yttre ramar som gäller för den modell som valts och med iakttagande av sektorernas förvaltningspraxis. Avsikten är ändå att det i alla modeller ska ingå interaktion med initiativtagaren vid beredningen av svaret.

Kultur- och fritidssektorn ska fortsättningsvis publicera ungdomarnas initiativ och svaren om åtgärder på webbplatsen Ungas Helsingfors.

Ungdomsrådets syn på reformen av initiativprocessen

Ungdomsrådet diskuterade ungdomarnas initiativtjänst den 25 augusti 2022. Det kom fram att sektornämnderna är bättre lämpade än stadsfullmäktige att behandla initiativen enligt ärende. Ungdomsrådet har upprepade gånger också önskat att möjligheten att göra initiativ skulle marknadsföras bättre bland ungdomar.

Två representanter för ungdomsrådet har deltagit i arbetsgruppen. Ungdomsrådet har också gett ett utlåtande om den valda modellen. Utlåtandet finns som bilaga 2.

Ungdomsrådet anser att den föreslagna ändringen av förvaltningsstadgan främjar Helsingforsungdomarnas påverkansmöjligheter på ett positivt sätt. Ändringen stöder ungdomsrådets synpunkter och mål för utvecklingen av initiativsystemet och möjliggör behandlingen av ungdomarnas initiativ på ett betydelsefullt sätt.

Ledning av ungdomarnas initiativtjänst på stadsnivå

Staden har en styrgruppsstruktur, där en regelbunden uppföljning och utveckling av ungdomarnas initiativtjänst kan förankras. När ungdomarnas initiativtjänst utvecklas på stadsnivå är det ändamålsenligt att utnyttja den redan befintliga styrgruppen för barns och ungas delaktighet genom att lägga till utvecklingen av initiativtjänsten bland dess uppgifter.

Ett beslut om att inrätta en styrgrupp för barns och ungas delaktighet har fattats som en del av stadsstyrelsens beslut 7.2.2021 (117 §) om godkännande av planen för barns och ungas delaktighet på stadsnivå.

Kultur- och fritidssektorns ungdomstjänster och fostrans- och utbildningssektorn ansvarar för ungdomsarbetets stöd för initiativsystemet för ungdomar och för demokratifostran. Ungdomarnas initiativsida på webbplatsen Ungas Helsingfors marknadsförs med en kampanj under våren och hösten 2023. En separat plan ska upprättas för marknadsföringen av initiativtjänsten och kommunikationen om de ungas möjlighet att lämna in kommuninvånarinitiativ.

Uppföljningen av hur påverkanssystemet för unga och de ungas initiativrätt tillgodoses hör till kultur- och fritidsnämndens ungdomssektions befogenheter (2 kap. 17 § 1 mom. i förvaltningsstadgan).

En digital initiativtjänst

Ungdomsrådet har upprepade gånger framfört att det är mycket viktigt att utveckla ett gränssnitt för initiativen som är synligt för de unga och lätt att använda.

Under arbetets gång utredde arbetsgruppen om det är möjligt att börja använda användargränssnittet Decidim, som skulle öka de ungas interaktionsmöjligheter, men konstaterade att det inte motsvarar stadens behov.

I samband med webbplatsen nuorten.hel.fi har man byggt upp funktioner som stöder initiativ från ungdomar och gränssnittet har förnyats. De mest betydande funktionella behoven för den fortsatta utvecklingen av bakgrundssystemet anknyter till förnyandet av ärendehanteringssystemet och utvecklingen av registratorskontorets gränssnitt, med vilka man kan göra styrningen av initiativen smidigare och minska det manuella arbetet. Vid utvecklingen av användargränssnittet och dess funktioner ska man försäkra sig om en fast koppling till ledningen och utvecklingen av ungdomarnas initiativtjänst.

Korrigeringar

Stadsstyrelsen behandlade ändringen av förvaltningsstadgan i fråga om initiativ från ungdomar 14.8.2023 (§ 476) och stadsfullmäktige bordlade ärendet 30.8.2023 (§ 199).

Stadsstyrelsen behöver korrigera det bordlagda förslaget eftersom det fanns ett fel i motiveringarna beträffande borgmästarens och de biträdande borgmästarnas uppgifter i besvarandet av kommuninvånarinitiativ. Även de biträdande borgmästarna besvarar kommuninvånarinitiativ. För ungdomsinitiativens del har de biträdande borgmästarna inte längre denna uppgift, eftersom de beslutar om svaren på initiativen som en del av sektornämndernas arbete.

Stäng

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 542

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.10.2023 lukien.

Aloitteet, jotka on jätetty viimeistään 30.9.2023, käsitellään niiden jättämishetkellä voimassa olleiden hallintosääntömääräysten mukaisesti.

14.08.2023 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 30.08.2023 § 199

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av borgmästare Juhana Vartiainen, understött av ledamoten Mika Ebeling.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 21.09.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar efter att man fått del av beslutet.

Besvärsskriften ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas.

Dagen då man fått del av beslutet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna lämnas in första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
besöksadress:
Banbyggarvägen 5
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om en laglig företrädare eller ett ombud för ändringssökandens talan, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla postadressen och en eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

En rättegångsavgift tas ut med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) hos den som söker ändring. I ett ärende som marknadsdomstolen har behandlat som första instans tas avgiften ut oberoende av utgången.

Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi