Virkasuhteen täyttäminen, sijoituksen sosiaalityö, sosiaalityö 8, työavain SOTEPE-01-118-23

HEL 2023-005653
Ärendet har nyare handläggningar
§ 11
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, sijoituksen sosiaalityö, sosiaalityö 8, työavain SOTEPE-01-118-23

Chef för socialt arbete inom barnskyddet

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 028755, toimintayksikkö 395260, työpiste 100050) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 17.4.2023

Avoin virka on ollut haettavana 22.3. - 20.4.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on sijoituksen aikainen lapsen vastuusosiaalityö lapsen ja hänen vanhempansa kanssa. Työskentely edellyttää kykyä itsenäiseen toimintaan, mutta myös työpari-, tiimi- ja verkostotyöhön. Työ edellyttää matkustamista.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen taito.

Perustuslain 125§:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, sosiaalityön, erityisesti lastensuojelun ja lastensuojelulain hyvää tuntemusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja kirjallisen dokumentoinnin hallintaa.

Eduksi luetaan Helsingin kaupungin organisaation tuntemus, aikaisempi kokemus sosiaalityöntekijän tehtävistä, hyvä tietotekninen osaaminen sekä positiivinen, innostunut ja kehittämissuuntautunut työote.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Kenelläkään hakijoista ei ollut vaadittua kelpoisuutta.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Detta beslut publicerades 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Marja Turunen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 43488

marja.turunen@hel.fi

Beslutsfattare

Aule Lille
lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.