Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten uudistaminen

HEL 2023-005962
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 65 §

V 28.2.2024, Hallintosäännön muuttaminen, kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten uudistaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli hankintajohtaja Jorma Lamminmäki. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

A) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti tulemaan voimaan 1.3.2024.

B) Kaupunginhallitus kumoaa 11.2.2008, 170 § vahvistamansa Helsingin kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet.

Stäng

Vs. kansliapäällikkö päätti 15.9.2022 § 175 asettaa työryhmän valmistelemaan kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten uudistamisen.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella tarvittavat päätökset kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten uudistamiseksi ja hallintosäännön muuttamiseksi tarvittavilta osin. Työryhmän tuli saada tehtävänsä valmiiksi 31.12.2022 mennessä.

Helsingin kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet ovat peräisin vuodelta 2008 (Khs 11.2.2008, 170 §). Oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten uudistamiselle on tarve, sillä kaupungin palvelutuotannon tapa on vuonna 2017 tehdyn toimialauudistuksen ja pormestarimalliin siirtymisen sekä sitä seuranneen strategiaprosessin uudistamisen myötä oleellisesti muuttunut. Uudistamisen tarvetta lisää se, että nykyiset periaatteet ovat ajalta, jolloin kuntien ja markkinoiden toiminta yleisesti sekä sitä koskeva sääntely olivat toisenlaisia kuin nykyisin.

Oman toiminnan kilpailuttamisella tarkoitetaan kaupungin palveluksessaan olevalla henkilöstöllä kaupungin itse tuottamien palvelujen eli palvelutuotannon avaamista kilpailutukselle, siten että kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy uuden toimijan palvelukseen. Nykyisten oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupungin palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle. Toimialamallin organisaatiorakenteen ja palvelutuotannon järjestämisen vastuunjaon mukaisesti on pidettävä tarkoituksenmukaisena, että kaupunginhallitus päättää asiasta koko kaupunkia, kaupunginkansliaa sekä kahta tai useampaa toimialaa, liikelaitosta tai virastoa koskien ja että lautakunnat ja johtokunnat päättävät asiasta tehtäväalueillaan silloin, kun kyse on valtuuston päättämän kaupunki- tai palvelustrategian mukaisesta kilpailutuksesta tai muuten, kun kyse ei ole valtuuston päättämästä kaupunki- tai palvelustrategiasta poikkeavasta, periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta edelleen silloin, kun kyse on valtuuston päättämästä kaupunki- tai palvelustrategiasta poikkeavasta, periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle.

Valtuustotasoiset palvelutuotantoa ja sen merkittäviä ja laajoja muutoksia koskevat yleiset linjaukset tehdään valtuustokausittaisessa kaupunkistrategiassa ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategiassa sekä vuosittaisessa talousarviossa. Yksittäisistä palvelutuotannon avaamista koskevista kilpailutuksista päätetään edellisessä kappaleessa esitetyin rajauksin jatkossa kaupunginhallituksessa, lautakunnissa tai johtokunnissa valtuuston yleisempiä linjauksia noudattaen. Palvelutuotannon avaaminen kilpailutukselle tapahtuu liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston päättämästä kaupunki- tai palvelustrategiasta poikkeavana, periaatteellisesti merkittävänä tai laajakantoisena palvelutuotannon avaamisena kilpailutukselle voidaan pitää esimerkiksi kaupunki- tai palvelustrategiassa kuvatuista linjauksista poikkeavan, henkilöstömäärältään huomattavan tai kustannuksiltaan merkittävän toiminnallisen yksikön tai vastaavan kokonaisuuden tuottamien palvelujen eli palvelutuotannon avaamista kilpailutukselle.

Lisäksi hallintosäännöstä ehdotetaan kumottavaksi 7 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohta, jonka mukaan päätöksenteko perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Terveyspalvelujen käsittelemiselle muista lautakuntien tehtäväalueelle kuuluvista palveluista poikkeavasti ei ole tunnistettu perusteita. Näin ollen toimialalautakunnan yleiseen toimivaltaan ehdotetulla lisäyksellä myös terveyspalveluihin kohdistuva mahdollinen palvelutuotannon avaaminen kilpailutukselle olisi jatkossa sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan toimivallassa silloin, kun kyse ei ole valtuuston päättämästä kaupunki- tai palvelustrategiasta poikkeavasta, periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle.

Kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan alaisena ulkoisen valvonnan yksikkönä toimivan tarkastusviraston toiminnoissa ei katsota olevan mahdollisen oman toiminnan kilpailuttamisen kohteeksi tulevia osia. Tämän vuoksi esitetyt hallintosäännön muutokset eivät sisällä tarkastuslautakuntaa koskevia kohtia.

Oman toiminnan kilpailuttamista koskevat määräykset sisällytetään hallintosääntöön, joka kunnan hallintoon ja toimintaan liittyvää toimivaltaa koskevat yleiset määräykset sisältävänä keskeisenä ohjausvälineenä on luonteva paikka myös kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevan toimivallan kuvaamiselle. Koska määräykset sisällytetään hallintosääntöön, kumotaan vanhat oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet tarpeettomina.

Tarkoituksena on, että kansliapäällikkö antaa oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräyksien soveltamista tukevan menettelytapaohjeen.

Helsingin kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräyksien uudistamista kokouksessaan 9.10.2023 ja totesi lausunnossaan, että kaupunkitasoinen yhteistoiminta on toteutunut hallintosäännön muuttamisen osalta.

Edelleen henkilöstötoimikunta totesi, että määräyksien soveltamista koskeva menettelytapaohje käsitellään erillisenä kokonaisuutena. Menettelytapaohje on käsitelty yhteistoiminnassa kaupungin henkilöstötoimikunnassa 6.11.2023.

Hallintosäännön muutokset

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohta kumotaan:

14 perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana.

Kumottu hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohta korvataan uudella 14 kohdalla siten, että sen mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupunginvaltuuston päättämästä kaupunki- tai palvelustrategiasta poikkeavasta, periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginvaltuusto päättää

14 kaupunginvaltuuston päättämästä kaupunki- tai palvelustrategiasta poikkeavasta, periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että siihen lisätään uusi 8b kohta, jonka mukaan kaupunginhallitus päättää koko kaupunkia, kaupunginkansliaa sekä kahta tai useampaa toimialaa, liikelaitosta tai virastoa koskevan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle, kun kyse on kaupunginvaltuuston päättämän kaupunki- tai palvelustrategian mukaisesta kilpailutuksesta tai muuten, kun kyse ei ole periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin uusi 8b kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus

päättää koko kaupunkia, kaupunginkansliaa sekä kahta tai useampaa toimialaa, liikelaitosta tai virastoa koskevan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle, kun kyse on kaupunginvaltuuston päättämän kaupunki- tai palvelustrategian mukaisesta kilpailutuksesta tai muuten, kun kyse ei ole periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että siihen lisätään uusi 8 kohta, jonka mukaan toimialalautakunta päättää tehtäväalueellaan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle, kun kyse on kaupunginvaltuuston päättämän kaupunki- tai palvelustrategian mukaisesta kilpailutuksesta tai muuten, kun kyse ei ole periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 momentin uusi 8 kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta päättää,

8 tehtäväalueellaan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle, kun kyse on kaupunginvaltuuston päättämän kaupunki- tai palvelustrategian mukaisesta kilpailutuksesta tai muuten, kun kyse ei ole periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta.

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että siihen lisätään uusi 9 kohta, jonka mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää tehtäväalueellaan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle, kun kyse on kaupunginvaltuuston päättämän kaupunki- tai palvelustrategian mukaisesta kilpailutuksesta tai muuten, kun kyse ei ole periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 1 momentin uusi 9 kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta

9 tehtäväalueellaan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle, kun kyse on kaupunginvaltuuston päättämän kaupunki- tai palvelustrategian mukaisesta kilpailutuksesta tai muuten, kun kyse ei ole periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta.

Stäng

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 774

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Tuomas Rantanen: ”Palautetaan valmisteluun siten, että jatkossa valtuusto päättää sotepen palvelustrategiassa palvelujen järjestämisen päälinjat ja merkittävät muutokset koskien palvelurakennetta ja tuotantotapoja. Palvelustrategiasta poikkeavat periaatteellisesti merkittävät ja laajat tuotantomuutokset tulee kuitenkin tuoda valtuuston päätettäväksi.

Uudelleen valmistelun aikana varmistetaan, että hallintosäännön muutoksen johdosta ei periaatteellisesti merkittäviä tai laajakantoisia asioita poistu valtuuston päätösvallasta nykytilanteeseen verrattuna."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

11.12.2023 Pöydälle

04.12.2023 Pöydälle

27.11.2023 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula
Lisätiedot

Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 09 310 31500

jorma.lamminmaki@hel.fi