Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Tutkimuslupa, Tutkimus DigiHelsinki Oy sovellusten elinkaaripalvelujen ja toimialan ICT-yksikön välillä, PALKE

HEL 2023-006697
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Tutkimuslupa tutkimukseen "Tutkimus DigiHelsinki Oy:n sovellusten elinkaarihallinnan ja liikelaitoksen ICT-yksikön välillä"

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan
Mirva Jylkän tutkimukselle "Tutkimus DigiHelsinki Oy:n sovellusten elinkaarihallinnan ja toimialan ICTyksikön välillä" (AMK-opinnäytetyö). Opinnäytetyön yhteyshenkilö on
tietohallintopäällikkö. Tutkimuslupa on voimassa
31.12.2023 saakka.

Tutkimuslupa kattaa ainoastaan Palvelukeskusliikelaitokseen kohdistuvan aineistonkeruun.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:
Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen
osallistuneita henkilöitä.
Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia Palvelukeskusliikelaitokselle.
Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.
Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Palvelukeskusliikelaitokselle.
Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan Palvelukeskusliikelaitoksen käyttöön yhteyshenkilön sähköpostiosoitteella.

Päätöksen perustelut

In-house -yhtiö DigiHelsinki Oy aloitti toimintansa 1.1.2023 Helsingin kaupungin sisäisten digitaalisten peruspalvelujen tuottamiseksi. Opinnäytetyö tehdään DigiHelsinki Oy:n toimeksiantona, ja se kohdistuu tietohallintopalvelujen lisäksi muun muassa kaupungin muiden toimialojen ict-yksiköihin. Tavoitteena on laatia nykytilan selvitys muun muassa asennusresursseista, tiedottamisesta ja muusta yhteistyöstä DigiHelsinki Oy:n kanssa. Tuloksia käytetään DigiHelsinki Oy:n sovellusten elinkaarihallinnan toiminnan kehittämiseen.

Tutkimusaineisto kerätään kohdeyksikön työntekijöiltä sähköisen kyselyn ja haastattelujen avulla. Tutkittavien rekrytoinnista sovitaan yhteyshenkilön kanssa. Haastatteluja ei nauhoiteta. Tutkimusorganisaatioita ei julkisteta opinnäytetyön raportissa ja aineisto hävitetään 29.12.2023 mennessä.

Detta beslut publicerades 14.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Ulla Vuolle, yksikönjohtaja, puhelin: 09 310 33928

ulla.vuolle@hel.fi

Beslutsfattare

Minna Hoffström
toimitusjohtaja

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.