Virkasuhteen täyttäminen, perheneuvola, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-193-23

HEL 2023-006955
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys/perheiden erityispalvelut/perheneuvola, työavain SOTE-01-193-23

Chef för familjerådgivningen

Päätös

Perheneuvolan päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 036052, toimintayksikkö 395140, työpiste 100001) 5.6.2023 lukien 3584,10 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika kuusi kuukautta, päättyy 4.12.2023

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijä virka tuli avoimeksi 1.4.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa perheneuvolan päällikkö.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtävänä on lakisääteinen kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityö, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvio, erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen vastuusosiaalityöntekijänä toimiminen, työn kehittäminen ja rakenteellinen sosiaalityö.

Sosiaalityöntekijä viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisessa työryhmässä.

Eduksi luettiin kasvatus- ja perheneuvonnan hyvä tuntemus sekä muu lapsiperheiden parissa tehty vanhemmuuden ja perhesuhteiden tukea antava sekä lapsen ja nuoren mielenterveyttä edistävä sosiaalityö. Eduksi luettiin myös kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus sekä muu syventävä koulutus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä hoidollisesta sosiaalityöstä

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 036052) on ollut julkisesti haettavana 17.4.–2.5.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa

Määräajassa hakemuksen jätti 6 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on neljällä hakijalla, jotka kaikki kutsuttiin haastatteluun.

Haastattelut toteutettiin seuraavasti: ********** 8.5., ********** 12.5., ********** 15.5. ja ********** 16.5. Haastattelijoina olivat johtava sosiaalityöntekijä ********** ja perheneuvolan päällikkö **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on 2 vuoden 10 kuukauden työkokemus lastensuojelun avohuollon sosiaalityöstä. Lisäksi hänellä on sosionomi AMK koulutus ja 9 vuoden 9 kuukauden vuoden työkokemus lapsiperheiden sosiaaliohjauksesta sekä lastensuojelun laitostyöstä. Hänellä on perheneuvolatyössä hyödyllistä menetelmällistä lisäkoulutusta.

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on työkokemusta sosiaalityöstä maahanmuuttajapalveluissa 7 vuotta 1 kuukausi sekä muusta sosiaalityöstä 11 kuukautta.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on työkokemusta perhesosiaalityöstä 3 vuotta, josta 6 kuukautta lähiesihenkilönä. Lisäksi hänellä on työkokemusta sosiaalityöstä nuorisopsykiatriasta 1 vuosi 6 kuukautta ja aikuispsykiatriasta 6 vuotta 5 kuukautta. Hänellä on erityistason perheterapiakoulutus.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on työkokemusta perheneuvolatyöstä 9 kuukautta, muusta sosiaalityöstä lapsiperheiden parissa 1 vuosi 1 kuukausi. Hänellä on perheneuvolatyössä arvokasta menetelmäkoulutusta.

Haastatelluilla oli kullakin omanlaisiaan vahvuuksia perheneuvolatyötä ajatellen. Perheneuvolatyökokemusta on ainoastaan ********** toisaalta hänellä on varsin vähän muuta työkokemusta lapsiperheistä. ********** on perheterapiakoulutus sekä työkokemusta perhesosiaalityöstä ja sosiaalityöstä psykiatriassa. ********** on osaamista erityisesti maahanmuuttajaperheiden kanssa työskentelystä. ********** on pisin ja monipuolisin työkokemus perheiden kanssa työskentelystä sekä hyvä tuntemus Helsingin pohjoisen alueen palveluverkostoon.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** osoitti perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, monipuolista työkokemusta lapsiperheistä, hyödyllistä lisäkoulutusta, hyvää tuntemusta lapsiperheiden palvelukokonaisuudesta sekä sopivuutta työryhmän tämänhetkiseen tilanteeseen.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen perheneuvolan pohjoisen työryhmässä.

Detta beslut publicerades 31.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Leena Lehikoinen, perheneuvolan päällikkö, puhelin: 09 310 58241

leena.lehikoinen@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Lehikoinen
perheneuvolan päällikkö

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.