Hankinta, puitejärjestely, ehostustuote 2023, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

HEL 2023-007305
Ärendet har nyare handläggningar
§ 15
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Ehostustuotesarjojen hankinta stadin ammatti- ja aikuisopistolle 2023

Upphandlingschefen

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammattikosmetiikan ihonhoitosarjojen tuotteet ajalla 1.8.2023 - 31.7.2025 hankitaan Disar Oy:ltä puitesopimuksen osa-alueilta 1-3

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on noin 60 000 euroa (ALV 0%) mukaan lukien optiokausi (2) vuotta.

Päätöksen perustelut

Puitejärjestelyn kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 2.6.2023 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2023-007305, Ehostustuotteiden hankinta stadin- ammatti ja aikuisopistolle 2023.

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus sähköisessä HILMA ilmoituskanavassa, www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 16.6.2023 klo 12:00.

Tilaaja voi osto-optiona tilata valitulta toimittajalta oppilaitokseen myös muita saman tuoteryhmän tuotteita tarpeen mukaan sopimuskauden aikana ilman vähimmäistilausvelvoitetta.

Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä puitejärjestelynä toteutettava tavarahankinta.

Hankinta oli jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen:

1. Hoidon jälkeinen ehostustuotesarja
2. Juhla- ja kuvausmeikkituotesarja
3. Hypoallerginen, allergisille soveltuva tuotesarja

Määräajan päättymiseen mennessä saatiin yksi (1) tarjous. Tarjous koski kaikkia tarjouspyynnön osa-alueita (1-3). Tarjous täytti annetut soveltuvuusvaatimukset ja oli tarjouspyynnön mukainen.

Soveltuvuusvaatimusten ja tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa "soveltuvuusvaatimukset" on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Määräajassa saapunut tarjous täyttää vaaditut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten vertailu

Hankinnan vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus
(100 pistettä) siten, että hinnan maksimipisteen olivat 60 ja pisteytettävien laatutekijöiden 40 pistettä. Laatutekijöiden pisteet jakautuivat seuraavasti:

Tarjoajan koulutussuunnitelman perusteella tarjoajalla oli mahdollisuus saada enintään 20 pistettä seuraavasti:
-Opetussuunnitelman mukaisuuteen enintään 5 pistettä.
-Joustavuuteen: enintään 5 pistettä.
-Monipuolisuuteen: enintään 5 pistettä.
-Resurssien osalta kouluttajien ammattitaidosta: enintään 5 pistettä.

Laadun ja ympäristö selvitys perusteella tarjoajalla oli mahdollisuus saada enintään 20 pistettä seuraavasti:
- Miten tarjoajan laatu- ja ympäristökäytänteet näkyvät tarjotuissa tuotteissa: enintään 10 pistettä.
-Laadunvarmistuksessa: enintään. 5 pistettä.
- Henkilöstön osaamisessa ja toiminnassa yleensä oppilaitoksen kanssa: enintään 5 pistettä.

Tarjousvertailua ei suoritettu, koska tarjouskilpiluun saapui vain yksi (1) tarjous jokaiseen tarjouspyynnön osa-alueeseen.

Sopimuksen teko

Sopimuskausi on 1.8.2023 - 31.7.2025 ja hankintaan kuuluu kahden (2) vuoden optiomahdollisuus, jonka käytöstä päättää tilaaja. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä toimittajalle viimeistään seitsemän (7) vuoro-kautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

Sopimuksella tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin, eikä toimittaja voi vaatia tilaajalta tilausta tarjouspyynnön perusteella.
Hankintasopimus osapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankintavaltuudet

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kasvatus- ja koulutuslautakunta on oikeuttanut Hankintapäällikön
päättämään arvonlisäverottomalta arvoltaan 100 000 euroa alittavista hankinnoista (HEL 2023-005321, 23.5.2023 § 101).

Detta beslut publicerades 22.06.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkuja 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sampsa Pentsinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 36778

sampsa.pentsinen@hel.fi

Beslutsfattare

Kari Salovaara
hankintapäällikkö