Hankinta, raportointiratkaisun käyttöönoton lisähankinta, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-007518
Ärendet har nyare handläggningar
§ 14
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Raportointiratkaisun käyttöönoton lisähankinta

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti hankkia hankintalain 15 §:n perusteella tiedolla johtamisen tietoalustan käyttöönottamisen mahdollistamaa asiantuntijapalvelua Oy Apotti Ab:ltä. Palvelu toteutui ajalla 1.2.- 31.3.2023. Hankinnan kokonaiskustannukset ovat 33 594 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimiala on käynnistänyt keväällä 2021 tiedolla johtamisen palveluiden arkkitehtuurisuunnittelun, jonka tavoitteena on ollut tuottaa suunnitelma tunnistettujen lähdetietojen hyödyntämisen toimintaympäristöstä, infrastruktuurista ja palveluiden tuottamisesta. Tiedolla johtamisen palvelut yhdistävät tietoja eri lähteistä ja mahdollistavat tietojen hyödyntämisen eri käyttötarpeisiin. Yhtenä keskeisenä tunnistettuina lähdetietoina ovat Apotti-järjestelmän
tiedot, joihin kohdistuu erilaisia raportointitarpeita.

Apotti-tietojen osalta on tunnistettu, että Apotti-järjestelmästä suoraan saatava raportointi ei riitä toimialatasoisiin tarpeisiin. Toimialalla on tarve saada Apotti-tiedot käyttönsä, jotta tiedoista voidaan koostaa ja rikastaa koko toimialaa koskeva kokonaiskuva sekä yhdistää tietoja tietosisältöön, jota ei ole Apotti-järjestelmässä. Tätä varten on aiemmin hankittu raportointipalvelun määrittelyä, teknisen arkkitehtuurin suunnitelmia sekä tietojen siirtoa ja määritelty tietoalustapohjainen data-arkkitehtuuri, tietopalveluiden työvälineistöä ja tietoturva-arkkitehtuuria (Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 198 § 20.10.2021). Toimiala on myös hankkinut konsulttipalvelua tavoitearkkitehtuurin toteutukseen(hallintojohtaja 20 § 12.9.2022). Tämän lisäksi toimiala on hankkinut palvelua raportointipalveluiden käyttöönoton mahdollistamiseksi (hallintojohtaja 9 § 13.3.2023). Tämä hankinta liittyy viimeisimpään, hallintojohtajan 13.3.2023 päätöksen mukaiseen hankintaan. Kyseisen päätöksen mukaiset hankinnan kokonaiskustannukset ovat ylittyneet.

Hankintapäätöksen (hallintojohtaja 9 § 13.3.2023) alkuperäinen työallokaatiosuunnitelma tehtiin aikavälille 1.2.-31.7.2023. Työsuunnitelma sisälsi joka kuukaudelle erikseen lasketun, keskimääräisen työpanoksen. Yksittäisen kuukauden arvioitu, laskennallinen työmäärä oli pienempi, kuin toteutunut työmäärä, sillä arviossa huomioitiin esimerkiksi kesälomien osuus jaettuna jokaiselle kuukaudelle. Koska tarjouksen mukaisesta työsuunnitelmasta otettiin lopulta käyttöön vain helmi-maaliskuun osuus, on hankintapäätökseen arvioitu työmäärä ollut pienempi kuin todelliset tarvittavat työpäivät ja työpanos. Päätöksen mukainen kustannusarvio on siten ylittynyt 33 594 eurolla (alv 0 %).

Raportointipalveluiden toteuttamiseksi Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala hankkii ratkaisujen toteutukseen palvelua Oy Apotti Ab:lta.

Hankinnan kokonaisarvo on tämän hankinnan jälkeen 1 619 781 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kustannukset maksetaan ATK-käyttötalouden määrärahoista.

Oy Apotti Ab on kaupungin sidosyksikkö. Hankintalakia (1397/2016) ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään (hankintalaki 15 §).

Hallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 14.2.2023 § 28.

Detta beslut publicerades 06.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Kalle Honka, projektiasiantuntija, puhelin: 09 310 33417

kalle.honka@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Mäki
hallintojohtaja