Vahingonkorvaus, kiinteistövaurio, 9.4.2023, Uudenmaankadun ja Fredrikinkadun 33 kulma

HEL 2023-007649
Ärendet har nyare handläggningar
§ 34

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa, kiinteistövahinko Uudenmaankadun ja Fredrikinkadun 33 kulmassa 9.4.2023

Enhetschef

Päätös

Staran kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Kuvaus vahingosta ja vaatimus

Hakija on esittänyt kaupungille 2.6.2023 vahingonkorvausvaatimuksen, jonka mukaan hakijan kiinteistön ulkoseinälle aiheutui vahinkoa 9.4.2023 klo 10.30–14 välisenä ajankohtana, kun rakennuksen seinään sijoitettu liikennemerkki irrotettiin kiinnikkeestään.

Liikennemerkkiä irrotettaessa kiinnike vääntyi ja rikkoi julkisivusta kaksi kivimosaiikkilaattaa. Kiinteistön huoltoyhtiö huomasi vahingon 14.4.2023, jonka jälkeen hakija on katsonut valvontakameratallenteista, että sunnuntaina 9.4.2023 klo 10.35–14 välisenä aikana paikalle on tuotu betoniporsas ja samassa yhteydessä on ilmeisesti irrotettu yläpuolella seinässä ollut liikennemerkki. Betoniporsaaseen oli samana päivänä 9.4.2023 klo 14 tuotu uusi liikennemerkki. Hakijan mukaan kiinnike on niin ylhäällä seinässä, että siihen ei voi osua muutoin kuin nosturilla tai sen puomilla.

Hakija ei ole yksilöinyt korvausvaadettaan, mutta ilmoittaa hakemuksessaan, että julkisivun rikkoutuneet laatat on korjautettu Masrak Oy:n toimesta 23. – 24.5.203 ja korjaus on maksanut 1164 euroa.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalle on viety *TARKASTA 9.4.2023* sähköpotkulautoja koskeva pysäköintimerkki, joka on asetettu betoniporsaaseen. Tässä yhteydessä hakijan kiinteistön seinään kiinnitetystä telineestä on poistettu liikennemerkki, mutta teline on jätetty paikoilleen. Kunnossapito jättää aina merkkimuutosten yhteydessä seinätelineen paikoilleen, koska merkkeihin tulee keskusta-alueella usein muutoksia eikä telineen poisto siten ole tarkoituksenmukaista. Merkkien poistaminen ei edellytä sellaisten työkalujen tai menetelmien käyttöä, mikä aiheuttaisi rakennevaurioita.

Asennustyön suorittanut ryhmä ei myöskään ole ilmoittanut, että asennuksen yhteydessä olisi tapahtunut vahinkoja. Betoniporsaan nosto tapahtuu ajoradalta ja sellaisesta suunnasta, että nosturin puomin tai kouran osuminen seinätelineeseen on käytännössä mahdotonta. Myöskään tällaisesta vahingosta ei ole ilmoitusta nosturin kuljettajalta.

Vahinkopaikasta on olemassa kuvamateriaalia, josta on nähtävissä, että liikennemerkin seinätelineen kannatin on ollut taipuneena vaakatasossa hieman eteenpäin, eli kadun nimelliseen ajosuuntaan jo vuonna 2020. Kannattimen vauriomekanismi viittaa siihen, että kannattimeen on törmätty ajoneuvolla, sillä tuuli tai muu tavanomainen luonnossa esiintyvä tekijä ei tällaista taipumaa aiheuta. Seinässä oleva merkki on ollut asennettuna tavanomaiselle asennuskorkeudelle.

Vahinkopaikalla on käyty vahingonkorvausvaatimuksen esittämisen jälkeen 6.6.2023, jolloin merkin kannatin on ollut maassa irrotettuna. Kannatin ei ole kunnossapidon eikä siten kaupungin irrottama.

Kaupungin palautejärjestelmään ei ole tullut palautteita tai ilmoituksia liittyen kyseiseen seinätelineeseen.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Vahinkopaikan liikenteenohjausjärjestelyt on tehty asianmukaisesti. Kaupunki katsoo, että syy-yhteys eli vahingon yhteys kaupungin toimintaan ja sen yhteys syntyneeseen vahinkoon on jäänyt näyttämättä. Vahingon on aiheuttanut tuntemattomaksi jäänyt kolmas osapuoli, eikä kaupunki korvaa kolmansien osapuolten aiheuttamia vahinkoja. Näin ollen kaupunki ei ole asiassa korvausvelvollinen.

Detta beslut publicerades 08.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 09 310 39943

ville.alatyppo@hel.fi

Beslutsfattare

Ville Alatyppö
yksikönjohtaja