Tietopyyntö, määräaikaisen virkasuhteen purkua sivuavaa johtajalääkärin päätösasiakirjaa koskevat liitteet

HEL 2023-007909
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Tietopyyntöä koskeva päätös

Förvaltningschef

Päätös

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hallintopalvelujen hallintopäällikkö päätti, että ********** (myöhemmin tietopyynnön tekijä) ei luovuteta terveysasemien johtajalääkärin päätöksen 2021 § 5 liitteeksi taltioitua sähköpostiviestiä. Liitteenä oleva virkasuhteen purkuilmoitus luovutetaan siten, että siihen sisältyvä henkilötunnus peitetään.

Päätöksen perustelut

Tietopyynnön tekijä on 24.8.2019 pyytänyt ylilääkäri ********** määräaikaisen virkasuhteen purkupäätökseen (2021 § 5, asia HEL 2019-002697) liittyviä otteita ja liitteitä, joita asianosaiset ovat asian tutkimisen ja päätöksen valmistelun yhteydessä toimittaneet asian käsittelyä varten ja jotka on taltioitu diaariin.

Tietopyynnön tekijä kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle, kun kyseistä asiakirjapyyntöä ei käsitelty lain asettamassa määräajassa. Kantelussaan tietopyynnön tekijä totesi muun muassa, ettei hänelle ole luovutettu asiakirjoja tai vaihtoehtoisesti valituskelpoista päätöstä niiden luovuttamatta jättämiseksi. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi 14.7.2022 Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle huomautuksen kantelun johdosta asiassa, jonka mukaan kantelija ei ole saanut kaupungilta vastausta asiakirjapyyntöön eikä muistutukseen.

Asialla HEL 2019-002697 on taltioitu terveysasemien johtajalääkärin päätös 2021 § 5 ja liitteiksi virkasuhteen purkuilmoitus sekä sähköpostiviesti, jonka terveysasemien johtajalääkäri on vastaanottanut asiaan liittyen.

Julkisuuslain 9 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Lain 10 §:n mukaan salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

Julkisuuslain 11 §:n mukaan asianosaisella on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tietopyynnön tekijä ei ole tietopyynnön kohteena olevassa asiassa asianosainen.

Julkisuuslain 22 §:n mukaan viranomaisen asiakirja on pidettävä salassa, jos se tässä tai muussa laissa on säädetty salassa pidettäväksi tai jos viranomainen lain nojalla on määrännyt sen salassa pidettäväksi taikka jos se sisältää tietoja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus.

Salassa pidettävää viranomaisen asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta tai työhallinnon henkilöasiakkaan palvelusta taikka tietoja henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta taikka tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta. Salassapitovelvollisuus näiden tietojen osalta on ehdoton.

Asialle HEL 2019-002697 liitteeksi taltioitu sähköpostiviesti, jonka terveysasemien johtajalääkäri on vastaanottanut päätösasiaan liittyen, sisältää lääkärin ja potilaan välistä viestinvaihtoa potilaan terveydentilaa koskevista asioista. Potilaan ja lääkärin välinen sähköinen viestinvaihto on luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa, ja viranomainen on osaltaan vastuussa tiedon pysymisestä luottamuksellisena. Näin ollen asian liitteeksi taltioitua sähköpostiviestiä ei luovuteta tietopyynnön esittäjälle julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan perusteella.

Henkilötunnuksen käsittelyä on tietosuojalaissa rajoitettu. Tietosuojalain 29 §:n 1 momentin mukaan henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn suostumuksella tai, jos käsittelystä säädetään laissa. Lisäksi henkilötunnusta saa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää: 1) laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi; 2) rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi; tai 3) historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten. Henkilötunnus peitetään luovutettavasta virkasuhteen purkuilmoituksesta, koska tietopyynnön tekijällä ei ole laissa säädettyä perustetta henkilötunnuksen käsittelyyn.

Julkisuuslain 14 §:n mukaisen päätöksen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hallinnollisten asiakirjojen antamisesta tekee sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 17.1.2023 § 11 päätöksen mukaisesti hallintopalvelujen hallintopäällikkö.

Detta beslut publicerades 19.07.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Lasse Mäkinen, lakimies, puhelin: 09 310 37677

lasse.makinen@hel.fi

Beslutsfattare

Tero Oinonen
hallintopäällikkö

Bilagor

1. Tietopyyntö 24.8.2019

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.