Virkasuhteen täyttäminen, terveysasemat ja sisätautipoliklinikka, johtava ylihoitaja, työavain SOTEPE-02-145-23

HEL 2023-007965
Ärendet har nyare handläggningar
§ 84

Johtavan ylihoitajan viran täyttäminen, terveysasemat- ja sisätautipoliklinikka, sotepe-02-145-23

Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster

Päätös

Terveys- ja päihdepalveluiden johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella terveystieteiden maisterin ********** johtavan ylihoitajan virkaan (vakanssinumero 022817) terveysasemat- ja sisätautipoliklinikka 1.8.2023 lukien 4148,67 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 31.01.2024 saakka.

Terveydentilan selvitystä ei edellytetä, koska valittu esittänyt selvityksen terveydentilastaan aikaisemmin.

Päätöksen perustelut

Johtavan ylihoitajan virka tuli avoimeksi 1.10.2020. Virkaa on hoidettu siitä asti määräaikaisjärjestelyin.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan ylihoitajan virkaan ottaa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja.

Johtavan ylihoitajan tehtävänä on terveysasemien- ja sisätautipoliklinikan toiminnan ja prosessien johtaminen ja kehittäminen sekä terveys- ja hyvinvointikeskusmallin toimivuuden turvaaminen yhdessä johtajalääkärin kanssa.

Tehtäviin kuuluu asiantuntijatehtävät toimialalla sekä sovittujen projektien ylätason koordinointi.

Johtavan ylihoitajan viran kelpoisuusehtona on terveystieteiden maisterin tutkinto tai vastaava aikaisempi tiedekorkeakoulututkinto sekä kokemusta johtamistehtävissä.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävä edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon strategisen johtamisen, moniammatillisen henkilöstöjohtamisen sekä talouden johtamisen vahvaa kokemusta ja osaamista sekä vaativaa kokonaisuuksien hallintaa ja projektinhallintataitoja. Työ edellyttää hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Edellä mainittujen lisäksi tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä näkemyksellisyyttä ja toimeenpanokykyä tulevaisuuden kehittämis- ja johtamistyössä. Joustavuus muuttuvissa tilanteissa, positiivinen palveluasenne ja kyky tarttua asioihin oma-aloitteisesti ovat edellytyksiä työssä onnistumiselle.

Johtavan ylihoitajan virka (vakanssinumero 022817) on ollut julkisesti haettavana 21.4.–8.5.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Tehtävän työpaikkailmoitus oli nähtävillä TE-palveluiden, Duunitorin sekä Joblyn työpaikkailmoitusten verkkosivuilla. Ilmoitusta on mainostettu myös sosiaalisen median kautta Instagramissa sekä LinkedInissa.

Määräajassa hakemuksen jätti 21 hakijaa, joista 2 hakijaa perui hakemuksensa haun päättymisen jälkeen. Hakijalista liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on 11 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin hakukelpoisuuden täyttävät 11 hakijaa. Hakemusten ja videohaastattelun perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa: ********** ********** Haastattelut pidettiin 23.5. ja 25.5.2023

Haastattelun suorittivat johtajalääkäri ********** johtava ylilääkäri ********** ja rekrytointikonsultti **********

**********

********** **********

********** **********

********** **********

Kaikilla haastatelluilla oli viran edellyttämä kelpoisuus sekä vuosien kokemusta lähiesihenkilöiden esihenkilönä toimimisesta että kokemusta johtamistehtävistä moniammatillisessa työympäristössä.

Haastatteluissa osoitetun osaamisen perusteella kaikki haastatellut valittiin henkilöarviointiin.

Hakemusten, haastattelujen ja henkilöarvioinnissa esille tulleiden asioiden perusteella ********** osoitti eniten terveysasemien- ja sisätautipoliklinikan johtavan ylihoitajan tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia.

**********

Detta beslut publicerades 13.07.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42611

timo.lukkarinen@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.