Yhteistyösopimus, tutkimushanke ekologisten verkostojen kytkeytyneisyys ja lajien liikkuminen niissä, Helsingin yliopisto, Maataloustieteen osasto

HEL 2023-008015
Ärendet har nyare handläggningar
§ 11

Yhteistyösopimus Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa "Ekologisten verkostojen kytkeytyneisyys ja lajien liikkuminen niissä"

Chef för stadsrums- och landskapsplaneringen

Päätös

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö päätti liitteenä olevan sopimuksen mukaisesta tutkimusyhteistyöstä ja väitöskirjatutkijoiden rahoittamisesta Helsingin yliopistossa vuosina 2023-2024. Sopimus on voimassa ajalla 1.2.2023-1.4.2025.

Sopimuksen myötä kaupungille syntyvät kokonaiskustannukset ovat 39 160 euroa sisältäen arvonlisäveron ja jakautuen seuraavasti:

  • 23 270 euroa vuonna 2023
  • 15 890 euroa vuonna 2024

Kustannukset maksetaan tililtä 434100 Asiantuntijapalvelut ja projektinumerolta 2815K00005118.

Päätöksen perustelut

Kaupunkistrategian mukaan Helsinki tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun yliopistojen, korkeakoulujen ja opiskelijaverkoston kanssa edistääkseen kansainvälisen tason opetuksen ja tutkimuksen edellytyksiä sekä kaupungin strategisia päämääriä.

Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa yliopistojen ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta sekä lisätä tieteellisen tutkimustiedon käyttöä kaupunkien kehittämisessä. Tutkimustietoa on tarkoitus käyttää todellisten kaupungin suunnittelu- ja selvityshankkeiden (esim. katuvihreän verkosto) taustatietona ja tavoitteena on, että tutkimuksessa syntyvä tieto eliölajien liikkumisesta ja leviämisestä Helsingissä hyödyttää myös tulevia hankkeita.

Toimivalta

Hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan viranhaltijan päätöksen perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa se viranhaltija, joka on päättänyt sopimukseen sitoutumisesta, tai hänen määräämänsä henkilö.

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelun ja Helsingin yliopiston maataloustieteen osaston ja välisen sopimuksen allekirjoittaa kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö.

Detta beslut publicerades 21.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Maria Jaakkola, kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 37244

maria.jaakkola@hel.fi

Beslutsfattare

Jussi Luomanen
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Bilagor

1. Yhteistyösopimus
2. Tutkimussuunnitelma

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.