Hankinta, koulutus haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-008352
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Hankinta haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta koulutus

Direktör för personaltjänster

Päätös

Kasvatuksen- ja koulutuksen henkilöstöpalvelujohtaja päätti hankkia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle MAPA-koulutuksia vuosille 2023-2026

Palveluhankinnan ennakoitu sitoumukseton arvonlisäveron arvo koko neljän vuoden sopimuskaudella on arviolta noin 80.000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hankkii MAPA® (Management of Actual or Potential Aggression) koulutuksia, koulutus haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan.

Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten kanssa mm. varhaiskasvatuksessa, esi- ja alkuopetuksessa, perusopetuksessa, toisella asteella sekä lastenpsykiatriassa, kuntoutuksessa ja sosiaalitoimessa työskentelevälle henkilöstölle. Koulutuksessa perehdytään haasteellisten tilanteiden ennaltaehkäisyyn myönteisen ja toivottavan käytöksen tukemisen keinoin (Positive Behaviour Support). MAPA® tavaramerkin omistaa Crisis Prevention Institute.

Koulutukset ovat sertifioituja koulutuksia ja ne tukevat työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Lisäksi ne mahdollistavat uhka- ja väkivaltatilanteiden varhaisemman havaitsemisen ja niiden ennaltaehkäisyn ja täten tukevat myös oppijoiden hyvinvointia. Hankinta tehdään Suomen MAPA® keskukselta. Palvelutuottajan kanssa on räätälöity koulutus varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on 80 000 euroa laskettuna neljän vuoden arvioidun tarpeen mukaan. Kyseessä on hankintalain 25 § 1 mom ja kohdan 3 mukainen kansalliset kynnysarvot alittava palveluhankinta, joka kuuluu Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palveluihin (80000000-4) ja siellä Henkilökunnan koulutuspalveluihin (80511000-9). Kyseisten palveluhankintojen kynnysarvo on hankintalain liitteen E mukaisesti 400 000 euroa. Näin hankinta voidaan toteuttaa ilman hankintalain mukaista kilpailutusmenettelyä. Palvelutuottajalla on mahdollisuus tuottaa Mapa-koulutusta toimialan tarpeen mukaisesti, joten palveluhankinta tehdään poikkeuksellisesti suoraan palvelutuottajalta ilman kevennettyä kilpailutusta.

Tällä hankintapäätöksellä ei sitouduta mihinkään määrättyyn ostokiintiöön vaan koulutustilaisuudet tilataan toimialan tarpeen mukaan erillisillä tilauksilla. Tilauksissa täsmennetään mm. koulutuksen sisältöä, ajankohtaa ja paikkaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 23.5.2023 tekemän päätöksen HEL 2023-005321 § 101 mukaan henkilöstöpalvelujohtaja päättää 1.6.2023 alkaen arvonlisäverottomalta arvoltaan 100 000 euroa alittavista hankinnoista.

Detta beslut publicerades 18.08.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jari Mäenmaa, työsuojelupäällikkö, puhelin: 09 310 44139

jari.maenmaa@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Harju-Kukkula
henkilöstöpalvelujohtaja