Katusuunnitelma, Kaarelan alue, 31756, 31757, 31759, 31760, 31762, 31763

HEL 2023-008684
Ärendet har nyare handläggningar
§ 120

Neulastie, Pihkatie, Jälsitie, Kartanonmetsäntie, Kevätpuunkuja, Taitajanpolku, katusuunnitelmat, Kaarela

Markanvändningschef

Päätös

Maankäyttöjohtaja päätti hyväksyä seuraavat liitteenä olevat katusuunnitelmat:

 • Neulastie välillä Naapuripellontie−Pihkatie suunnitelmapiirustus nro 31756/1 (liite 2)
 • Pihkatie välillä Neulastie−Kaarnatie suunnitelmapiirustus nro 31757/1 (liite 4)
 • Jälsitie suunnitelmapiirustus nro 31759/1 (liite 6)
 • Kartanonmetsäntie välillä Toiskanpuisto–Kaarnatie suunnitelmapiirustus nro 31760/1 (liite 8)
 • Kevätpuunkuja suunnitelmapiirustus nro 31762/1 (liite 10)
 • Taitajanpolku suunnitelmapiirustus nro 31763/1 (liite 12)

Päätöksen perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelmat pohjautuvat voimassa olevaan asemakaavan nro 12690 (tullut voimaan 24.11.2022), joka sijaitsee Naapuripellontien itäpuolella, Neulastien eteläpuolella ja Pihkatien länsipuolella. Suunnitellut ratkaisut ovat periaatteiltaan asemakaavan yhteydessä esitetyn liikennesuunnitelman nro 7137 mukaiset (päivätty 9.3.2021 ja muutettu 12.10.2021).

Katusuunnitelmien ratkaisujen tavoitteena on tukea Pihkatien uuden asemakaava-alueen rakentumista, asuinalueella liikkumista ja tonttikatujen liikenteen rauhoittamista.

Lisäksi alueen nykyisten katujen liikenneturvallisuutta parannetaan ja kadunvarsipysäköintiä lisätään.

Katusuunnitelmilla mahdollistetaan asemakaavan nro 12960 mukaisten asuinkortteleiden, koulurakennuksen, liiketilojen ja julkisen puiston rakentaminen.

Samaan aikaan suunnitellut Naapuripellontie välillä Toiskantie–Haapaperhosenpolku, Kaarnatien ja Kesäpuunaukion katusuunnitelmat päätetään kaupunkiympäristölautakunnassa 12.12.2023. Alueen puistosuunnitelmat tuodaan päätöksentekoon vastaavassa aikataulussa, kuin katusuunnitelmat.

Suunnitelma

Neulastie välillä Naapuripellontie-Pihkatie katusuunnitelman piirustus nro 31756/1 (liite 2)

Neulastie on nykyinen tonttikatu, jonka liikennettä rauhoitetaan. Pyöräily toteutetaan ajoradalla sekaliikennejärjestelynä. Nykyinen linja-autoliikenne poistuu Neulastieltä, joka mahdollistaa pysäköintipaikkojen sijoittamisen kadun varteen. Neulastiellä levennetään pohjoisreunan jalkakäytävää ja samalla ajorataa kavennetaan. Neulastie liittyy länsipäässä Naapuripellontiehen korotetulla suojatiellä

Pihkatie välillä Neulastie−Kaarnatie katusuunnitelman piirustus nro 31757/1 (liite 4)

Pihkatie on nykyinen tonttikatu, jonka liikennettä rauhoitetaan. Pyöräily toteutetaan ajoradalla sekaliikennejärjestelynä. Kadulle on suunniteltu kaksi hidastekavennusta, joiden yhteydessä on myös suojatiet. Nykyinen linja-autoliikenne poistuu Pihkatieltä, joka mahdollistaa pysäköintipaikkojen sijoittamisen kadun varteen.

Katusuunnitelman nähtävillä olon jälkeen suunnitelmaan on muutettu Pihkapuiston jalankulkuyhteys ja Pihkatien jalkakäytävä Sydänpuunpuiston kohdalla. Lisäksi suunnitelmaan on lisätty reunapaalut ajoradan kavennusten kohdille.

Jälsitie katusuunnitelman piirustus nro 31759/1 (liite 6)

Jälsitie on nykyinen tonttikatu, jonka liikennettä rauhoitetaan. Pyöräily toteutetaan ajoradalla sekaliikennejärjestelynä. Jälsitien ja Kartanonmetsäntien sekä Jälsitien ja Kaarnatien risteykset rakennetaan korotettuina, joka parantaa jalankulkuturvallisuutta Jälsitiellä. Jälsitien etelä- ja itäreunaan tulee uudet jalkakäytävät. Nykyiset istutuskaistat poistetaan ajoradan pohjoisreunasta. Kadun eteläreunan osittain tontilla olevat puut säilytetään.

Katusuunnitelman nähtävillä olon jälkeen suunnitelmaan on muutettu Jälsitien ja Kaarnatien risteyksen länsipuolella jalkakäytävän päällysteeksi betonikiveystä noin 15 metrin matkalle tontin aukiomaiselle kohdalle.

Kartanonmetsäntie välillä Toiskanpuisto–Kaarnatie katusuunnitelman piirustus nro 31760/1 (liite 8)

Kartanometsäntie on nykyinen tonttikatu. Pyöräily toteutetaan ajoradalla sekaliikennejärjestelynä. Kartanonmetsäntien sekä Jälsitien risteysalue rakennetaan korotettuna ja muusta ajoradasta kapeampana. Nykyinen linja-autoliikenne poistuu Kartanonmetsäntieltä, joka mahdollistaa istutuskaistan rakentamisen sekä pysäköintipaikkojen sijoittamisen kadun varteen välille Jälsitie–Kaarnatie. Kadun länsireunan puurivi säilytetään. Jälsitien ja Kaarnatien välisellä osuudella puut uusitaan.

Kevätpuunkuja katusuunnitelman piirustus nro 31762/1 (liite 10)

Kevätpuunkuja on asuinalueen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu Naapuripellontien puoleisessa päässä. Istutuskaistoille istutetaan uusia lehtipuita, lehtipensaita sekä perennoja. Puiden alle sijoitetaan maakiviä. Oleskelupaikoille tulee 3 kpl uusia penkkejä. Päällysteenä käytetään asfalttia ja betonikiveä.

Katusuunnitelman nähtävillä olon jälkeen suunnitelmaan on lisätty yksi uusi istutettava puu sekä jäsennelty suunniteltujen puiden sijainteja uudelleen.

Taitajanpolku katusuunnitelman piirustus nro 31763/1 (liite 12)

Taitajanpolku on nykyinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla on huoltoajo sallittu välillä Naapuripellontie–Toiskanpolku. Taitajanpolun sekä Toiskanpolun risteyksessä on keskikoroke liikenneturvallisuussyistä ohjaamassa eri liikennesuuntia ja täten hillitsemässä ajonopeuksia. Kadun länsireunassa on leveä nykyinen viheralue, jonka kasvillisuutta siistitään ja täydennetään.

Kadut on suunniteltu niin, että ne sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksista nro 31756/1 (liite 1), nro 31757/1 (liite 3), nro 31759/1 (liite 5), nro 31760/1 (liite 7), nro 31762/1 (liite 9) ja nro 31763/1 (liite 11). Koostepiirustus on liitteenä 13.

Katu/Kadut sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus ja yhteistyösopimus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj ja GlobalConnect Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset ovat olleet sähköisesti esillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 23.11.–6.12.2022 välisen ajan. Esillä olosta ja mahdollisuudesta mielipiteen esittämiseen on tiedotettu alueen talouksiin postitetulla tiedotekirjeellä, kaupungin verkkosivuilla sekä 16.11.2022 Helsingin Uutisten Läntisen Kantakaupungin osapainoksessa. Lisäksi suunnitelmia on esitelty Helsingin kaupunkiympäristön toimialan verkossa järjestämässä Uutta Länsi-Helsinkiä -asukastilaisuudessa 23.11.2022.

Esillä olon aikaiset asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 14.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet sähköisesti nähtävillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 15.2.–28.2.2023 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutuksen antamiseen ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, sekä muille osallisille yleistiedoksiantona. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla.

Muistutusten käsittely

Suunnitelmista ei ole jätetty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat noin 1 730 000 euroa, 114 euroa/m² (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

 
 
yht. euroa (alv. 0 %)
euroa/m²(alv. 0 %)
Neulastie
210 000
128
Pihkatie
340 000
122
Jälsitie
340 000
113
Kartanonmetsäntie
310 000
87
Kevätpuunkuja
370 000
243
Taitajanpolku
160 000
61

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 60 000 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 3 500 euroa kalliimmat kuin nykyisin. Ylläpitokustannusten kasvu johtuu uudesta Kevätpuunkuja-kadusta.

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2024 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 09 01 Malminkartano-Kannelmäki.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 5 § 1 mom. kohdan 1 mukaan maankäyttöjohtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää, 1 taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisten katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelmien hyväksymisestä.

Detta beslut publicerades 01.12.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Juha Väisänen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 26659

juha.vaisanen@hel.fi

Beslutsfattare

Rikhard Manninen
maankäyttöjohtaja