Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2022

HEL 2023-008903
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 216 §

Helsingfors stads miljörapport 2022

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade miljörapporten för Helsingfors stad 2022.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att snabba upp justeringen av belysningen i stadskärnan och förnya ljusarmaturens skärmar för att avlägsna onödig ljusförorening och bländning i bostadsområdena. (Arja Karhuvaara)
 
 
2
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att i fortsättningen även informera om färdplanen för stadens miljöarbete inom den närmaste framtiden i Helsingfors miljörapporter. Man ska informera om hurdana verksamhetsplaner staden har i fråga om biodiversitet, ökning av växtligheten, vattenskydd, främjande av elnät för elbilar och ökning av användningen av kollektivtrafik. Dessutom ska man informera om vilka ytterligare åtgärder som behövs inom den närmaste framtiden utöver befintliga åtgärder för att nå målen i verksamhetsplanerna. Utöver detta förutsätter stadsfullmäktige att man utreder möjligheten att i rapporten inkludera information om miljöarbetet enligt sektor, dvs. hur miljömålen har uppnåtts inom de olika sektorerna och om de inte har uppnåtts, vad det beror på och vad man planerar göra åt saken. (Nora Grotenfelt)
 
 
3
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att börja granska stadens verksamhet även ur ett djuretiskt perspektiv som beaktar andra djurarter. (Elina Kauppila)
 
 
4
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att inför nästa vinter skaffa apparatur för snösmältning så att Helsingfors kan avstå från den enda platsen i Finland, Ärtholmens spets, där man tippar cirka 10 000 flak snö i havet. En stor mängd skräp, särskilt mikroplast, hamnar i Östersjön. Apparatur för snösmältning främjar också cirkulär ekonomi eftersom man med hjälp av den omedelbart kan återanvända det sandningsgrus som finns i snön. (Sirpa Asko-Seljavaara)
 
 
5
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att införa aktiva åtgärder för att minska luftföroreningar så att mängden är inom ramen för de gränsvärden för skadliga fina partiklar som världshälsoorganisationen WHO har fastställt. (Amanda Pasanen)
 
 
6
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att snabbt ta upp extra åtgärder inom trafiken för att uppnå målen för utsläppsminskning i beslutsfattandet. (Mai Kivelä)
 
 
7
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att på ett bättre sätt säkerställa bevarandet av det gamla trädbeståndet och skydda dess rotsystem under byggprocessens gång då man bygger nya bostadshus och bostadsområden samt stadens infrastruktur.
 
 
 
Fullmäktige förutsätter också att man utreder möjligheten att kartlägga hurudana gårds- och gatulösningar som behövs för att man också på nya områden ska kunna plantera ett mångformigt och tätt trädbestånd. (Johanna Nuorteva)
 
 
8
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder hur man ska hålla fast vid överenskommelsen i stadsstrategin om att årligen inrätta minst fem nya naturskyddsområden. Eftersom endast fyra nya naturskyddsområden inrättades förra året, ska detta kompenseras under kommande strategiår genom att något år inrätta minst sex nya områden. (Laura Kolehmainen)
 
 
9
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att bedöma och rapportera om stadens upphandlingar beträffande kolavtryck och ekologiskt fotavtryck på ett helhetsmässigt mer heltäckande och ingående sätt, så att upphandlingarna bättre kan följas upp. (Atte Harjanne)

Behandling

Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Seija Muurinen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att förstärka byggbestämmelserna, särskilt i hus med självdragsventilation i gamla slutna kvarter i stadskärnan, på ett sådant sätt att ljuddämpande höljen installeras i takfläktarna på utsidan av byggnaderna och i alla maskinella frånluftskanaler och frånluftsfläktar. Dessutom ska ljudfällor installeras i kanalerna för att sänka den totala ljudvolymen i området.

Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att snabba upp justeringen av belysningen i stadskärnan och förnya ljusarmaturens skärmar för att avlägsna onödig ljusförorening och bländning i bostadsområdena.

Ledamoten Nora Grotenfelt understödd av ledamoten Jenni Pajunen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att i fortsättningen även informera om färdplanen för stadens miljöarbete inom den närmaste framtiden i Helsingfors miljörapporter. Man ska informera om hurdana verksamhetsplaner staden har i fråga om biodiversitet, ökning av växtligheten, vattenskydd, främjande av elnät för elbilar och ökning av användningen av kollektivtrafik. Dessutom ska man informera om vilka ytterligare åtgärder som behövs inom den närmaste framtiden utöver befintliga åtgärder för att nå målen i verksamhetsplanerna. Utöver detta förutsätter stadsfullmäktige att man utreder möjligheten att i rapporten inkludera information om miljöarbetet enligt sektor, dvs. hur miljömålen har uppnåtts inom de olika sektorerna och om de inte har uppnåtts, vad det beror på och vad man planerar göra åt saken.

Ledamoten Laura Kolehmainen understödd av ledamoten Elina Kauppila föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder om det kan förutsättas av stadens sektorer och affärsverk att de sätter upp obligatoriska bindande miljömål istället för frivilliga mål.

Ledamoten Seija Muurinen understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att i Helsingfors framtida verksamhetsplan för bullerbekämpning beakta musikbuller på Olympiastadion, i Kajsaniemi, Tokoistranden och Södervik samt även musik som spelas i Södra kajens område.

Ledamoten Seija Muurinen understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att stadsmiljösektorn skrider till åtgärder och förutsätter att aktörer som ordnar utomhuskonserter eller spelar musik utomhus på Södra kajen skyddar invånarna i närmiljön från de men för hälsan som musikbullret förorsakar redan inkommande sommar.

Ledamoten Elina Kauppila understödd av ledamoten Maria Ohisalo föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att börja granska stadens verksamhet även ur ett djuretiskt perspektiv som beaktar andra djurarter.

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Jenni Pajunen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att inför nästa vinter skaffa apparatur för snösmältning så att Helsingfors kan avstå från den enda platsen i Finland, Ärtholmens spets, där man tippar cirka 10 000 flak snö i havet. En stor mängd skräp, särskilt mikroplast, hamnar i Östersjön. Apparatur för snösmältning främjar också cirkulär ekonomi eftersom man med hjälp av den omedelbart kan återanvända det sandningsgrus som finns i snön.

Ledamoten Amanda Pasanen understödd av ledamoten Jenni Pajunen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att införa aktiva åtgärder för att minska luftföroreningar så att mängden är inom ramen för de gränsvärden för skadliga fina partiklar som världshälsoorganisationen WHO har fastställt.

Ledamoten Mai Kivelä understödd av ledamoten Laura Kolehmainen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att snabbt ta upp extra åtgärder inom trafiken för att uppnå målen för utsläppsminskning i beslutsfattandet.

Ledamoten Johanna Nuorteva understödd av ledamoten Laura Kolehmainen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att på ett bättre sätt säkerställa bevarandet av det gamla trädbeståndet och skydda dess rotsystem under byggprocessens gång då man bygger nya bostadshus och bostadsområden samt stadens infrastruktur.
 
 
 
Fullmäktige förutsätter också att man utreder möjligheten att kartlägga hurudana gårds- och gatulösningar som behövs för att man också på nya områden ska kunna plantera ett mångformigt och tätt trädbestånd.

Ledamoten Laura Kolehmainen understödd av ledamoten Mai Kivelä föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder hur man ska hålla fast vid överenskommelsen i stadsstrategin om att årligen inrätta minst fem nya naturskyddsområden. Eftersom endast fyra nya naturskyddsområden inrättades förra året, ska detta kompenseras under kommande strategiår genom att något år inrätta minst sex nya områden.

Ledamoten Atte Harjanne understödd av ledamoten Laura Kolehmainen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att bedöma och rapportera om stadens upphandlingar beträffande kolavtryck och ekologiskt fotavtryck på ett helhetsmässigt mer heltäckande och ingående sätt, så att upphandlingarna bättre kan följas upp.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm om byggbestämmelser
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Joel Harkimo, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Pekka Pirkkala

Nej-röster: 2
Sami Muttilainen, Erkki Tuomioja

Blanka: 67
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Pekka Löfman, Ajak Majok, Teija Makkonen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 7
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm om belysning
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 54
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Ajak Majok, Teija Makkonen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Pekka Pirkkala, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Blanka: 25
Outi Alanko-Kahiluoto, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Jussi Halla-aho, Harry Harkimo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Marko Kettunen, Laura Kolbe, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Pekka Löfman, Matti Niiranen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, Seida Sohrabi, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Nora Grotenfelts förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Nora Grotenfelts förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 52
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Kati Juva, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Tuomas Tuomi-Nikula, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Pekka Pirkkala

Blanka: 26
Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Teija Makkonen, Otto Meri, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä

Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Nora Grotenfelts förslag till hemställningskläm.

4 omröstningen

Ledamoten Laura Kolehmainens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Laura Kolehmainens förslag till hemställningskläm om bindande miljömål
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 41
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 11
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi

Blanka: 27
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Otto Meri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Mikko Paunio, Pekka Pirkkala, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Nina Suomalainen, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Laura Kolehmainens förslag till hemställningskläm.

5 omröstningen

Ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm om verksamhetsplanen för bullerbekämpning
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 37
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Mikko Paunio, Pekka Pirkkala, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Byoma Tamrakar, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä

Nej-röster: 10
Harry Harkimo, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Laura Kolehmainen, Minja Koskela, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna

Blanka: 32
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Elisa Gebhard, Atte Harjanne, Mari Holopainen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm.

6 omröstningen

Ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm om musikbuller
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 20
Sirpa Asko-Seljavaara, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen

Nej-röster: 14
Paavo Arhinmäki, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Shawn Huff, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Minja Koskela, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Mirita Saxberg

Blanka: 45
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Mari Holopainen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Emma Kari, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Pekka Löfman, Teija Makkonen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Pekka Pirkkala, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm.

7 omröstningen

Ledamoten Elina Kauppilas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Elina Kauppilas förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 44
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Kati Juva, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Otto Meri, Mikko Paunio

Blanka: 33
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Harry Harkimo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Marko Kettunen, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Teija Makkonen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, Pekka Pirkkala, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Elina Kauppilas förslag till hemställningskläm.

8 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 45
Hilkka Ahde, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Ajak Majok, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, Pekka Pirkkala, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Byoma Tamrakar, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Otto Meri, Mikko Paunio

Blanka: 32
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Nita Austero, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Mari Holopainen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Laura Korpinen, Minna Lindgren, Dani Niskanen, Tom Packalén, Amanda Pasanen, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm.

9 omröstningen

Ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 63
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Pekka Löfman, Ajak Majok, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Tuomas Tuomi-Nikula, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Blanka: 16
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Pekka Pirkkala, Mika Raatikainen, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm.

10 omröstningen

Ledamoten Mai Kiveläs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Mai Kiveläs förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 46
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Kati Juva, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 11
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Pekka Pirkkala, Mika Raatikainen, Mirita Saxberg

Blanka: 22
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mai Kiveläs förslag till hemställningskläm.

11 omröstningen

Ledamoten Johanna Nuortevas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Johanna Nuortevas förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 69
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Maaret Castrén, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Pekka Löfman, Ajak Majok, Teija Makkonen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Pekka Pirkkala, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Blanka: 10
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Ville Jalovaara, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Johanna Nuortevas förslag till hemställningskläm.

12 omröstningen

Ledamoten Laura Kolehmainens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Laura Kolehmainens förslag till hemställningskläm om naturskyddsområden
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 47
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Kati Juva, Atte Kaleva, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 4
Otto Meri, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Juhana Vartiainen

Blanka: 28
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Teija Makkonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Pekka Pirkkala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Thomas Wallgren

Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Laura Kolehmainens förslag till hemställningskläm.

13 omröstningen

Ledamoten Atte Harjannes förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Atte Harjannes förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 64
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Pekka Löfman, Ajak Majok, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Pekka Pirkkala, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Tuomas Tuomi-Nikula, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 4
Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Mikko Paunio

Blanka: 11
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Marko Kettunen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren

Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Atte Harjannes förslag till hemställningskläm.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Medlem Fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pirkkala, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Löfman, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 8 0 13 1
Liike Nyt Helsinki 1 0 1 1
Ej fullmäktigegrupp 0 0 1 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 0 2 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 0 8 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 0 4 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 10 2
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 1 9 1
Vihreä valtuustoryhmä 0 0 18 0

Äänestys 2

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pirkkala, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Löfman, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 13 0 5 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 12 0 10 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 10 0 0 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 9 0 2 2
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 0 0 1
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 3 0 5 1
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 1 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 1 1
Ej fullmäktigegrupp 0 0 1 0

Äänestys 3

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Pirkkala, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Löfman, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 10 0 0 1
Kokoomuksen valtuustoryhmä 9 1 12 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 7 0 4 2
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 0 0 1
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 1
Ej fullmäktigegrupp 0 0 1 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 0 8 1

Äänestys 4

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Löfman, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pirkkala, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 17 0 1 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 10 0 1 2
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 10 0 0 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 2 0 2 1
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 1 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 3 18 0
Ej fullmäktigegrupp 0 1 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 0 1 0
Liike Nyt Helsinki 0 0 2 1
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 7 1 1

Äänestys 5

Medlem Fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Löfman, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pirkkala, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 21 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 6 0 2 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 5 0 6 2
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 0 0 1
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 0 1 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 0 2 0
Liike Nyt Helsinki 0 2 0 1
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 7 3 1
Vihreä valtuustoryhmä 0 0 18 0

Äänestys 6

Medlem Fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Löfman, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pirkkala, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 12 1 9 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 6 0 2 1
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 1 2 15 0
Ej fullmäktigegrupp 0 0 1 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 0 2 0
Liike Nyt Helsinki 0 2 0 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 0 4 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 0 11 2
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 9 1 1

Äänestys 7

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Löfman, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pirkkala, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 10 0 1 2
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 10 0 0 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 3 0 1 1
Kokoomuksen valtuustoryhmä 2 1 19 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 1 1
Ej fullmäktigegrupp 0 0 1 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 0 2 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 1 7 1

Äänestys 8

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Löfman, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pirkkala, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 19 1 2 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 10 0 0 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 0 0 1
Vihreä valtuustoryhmä 4 0 14 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 1
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 1 5 1
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 1 0 10 2
Ej fullmäktigegrupp 0 0 1 0

Äänestys 9

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Löfman, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pirkkala, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 18 0 4 0
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 10 0 0 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 8 0 3 2
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 0 0 1
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 1
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 0 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 0 8 1

Äänestys 10

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pirkkala, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Löfman, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 10 0 1 2
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 10 0 0 1
Kokoomuksen valtuustoryhmä 4 3 15 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 3 0 1 1
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 1 0
Ej fullmäktigegrupp 0 1 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 0 1 0
Liike Nyt Helsinki 0 0 2 1
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 7 1 1

Äänestys 11

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Löfman, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pirkkala, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 15 0 7 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 10 0 1 2
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 10 0 0 1
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 7 0 1 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 0 0 1
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 1
Ej fullmäktigegrupp 1 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 0 1 0

Äänestys 12

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Löfman, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pirkkala, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 10 0 0 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 9 0 2 2
Kokoomuksen valtuustoryhmä 4 2 16 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 0 0 1
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 0 0 1 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 0 1 0
Liike Nyt Helsinki 0 0 2 1
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 2 6 1

Äänestys 13

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Löfman, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pirkkala, Pekka Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tamrakar, Byoma Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ej fullmäktigegrupp
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 20 0 2 0
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 10 0 0 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 8 0 3 2
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 0 0 1
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 1
Ej fullmäktigegrupp 0 0 1 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 4 4 1
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Helsingfors stads hantering av miljöfrågor styrs av stadsstrategin och miljöpolicyn som stadsfullmäktige godkänt och av anvisningarna för utarbetande av budgeten som stadsstyrelsen godkänt. Staden har dessutom flera delområdesprogram inom miljöskyddet som bidrar till att förverkliga stadens miljöledning. Miljöarbetet inom sektorerna, ämbetsverken och affärsverken samt vid dottersammanslutningarna stöder stadens miljöledning.

Helsingfors stads miljörapport är stadskoncernens gemensamma handling. Målet med rapporten är att beskriva hur stadens miljömål framskrider, hur stadens verksamhet påverkar miljön och hur stadens miljöpolicy verkställts.

Målet med rapporten är också att följa upp hur de centrala delområdesprogrammen inom miljöskyddet, så som utsläppsminskningsprogrammet Kolneutralt Helsingfors, anpassningsriktlinjerna för klimatförändringen och åtgärdsprogrammet för cirkulär ekonomi och delningsekonomi framskrider. Rapporterna från sektorerna, enheterna och affärsverken samt miljöbokföringsuppgifterna publiceras som öppna data och hela rapporten publiceras på adressen https://julkaisut.hel.fi./sv(Länk leder till extern tjänst). Uppgifterna för rapporten, som har sammanställts och redigerats av miljötjänsterna, har producerats av stadens alla sektorer, enheter, affärsverk och dottersammanslutningar.

Centrala plock ur miljörapporten

Helsingfors har som mål att vara klimatneutralt senast år 2030. Målet i stadsstrategin är att uppnå noll koldioxidutsläpp före 2040. Efter det är målet att bli klimatnegativt. År 2022 steg Helsingfors totala utsläpp av växthusgaser med 12 procent jämfört med föregående år. Att de totala utsläppen av växthusgaser steg beror på att även om sektorernas utsläpp huvudsakligen minskade, steg fjärrvärmens utsläpp på ett betydande sätt. Ökningen av fjärrvärmens utsläpp förklaras huvudsakligen av fördelningen mellan de bränslen som Helen Ab använde, d.v.s. man var tvungen att ersätta naturgas i produktionen av fjärrvärme med stenkol och olja. Helsingfors totala utsläpp var cirka 25 procent mindre jämfört med 1990. Uppdateringen av programmet Kolneutralt Helsingfors godkändes av stadsstyrelsen i augusti 2022. Särskild uppmärksamhet fästes vid åtgärdernas effekter och additionalitet. Målet är att försöka uppnå utsläppsminskningar särskilt inom uppvärmning, trafik och byggande.

Expertgruppen för anpassning till klimatförändringen på stadsnivå fokuserade år 2022 på genomförandet av följande prioriterade åtgärder: naturlig dagvattenhantering och förstärkande av grönstrukturen, hållbart byggande och renovering samt hantering av klimatrisker som en del av stadens ledningssystem.

Tryggande av naturens mångfald, bevarande av närmiljön och samordning av stadens tillväxt främjades på flera fronter. Fyra nya delgeneralplaner bereddes i Helsingfors under 2022. I samtliga planer hade naturvärdena en central roll redan från början av beredningen. I stadsmiljönämnden godkändes år 2022 sammanlagt 51 justerade detaljplaneförslag, av vilka 46 inte strider mot det ekologiska nätverket. Fyra nya naturskyddsområden grundades i Helsingfors 2022. NTM-centralens beslut om grundande fattades för Kronbergsträskets, Stansviksåsens, Rudträskets och Nybondas områden. Naturskyddsområdenas andel av Helsingfors markareal ökade med 0,2 procentenheter från 3,8 procent till 4,0 procent jämfört med 2021. Genomförandet av Helsingfors tioåriga plan för uppföljning av naturen inleddes. En uppdatering av principerna för skogsvård i Helsingfors i enlighet med principerna i den nya stadsstrategin och verksamhetsprogrammet för tryggande av naturens mångfald inleddes.

Temperaturen i havsvattnet var exceptionellt hög i slutet av sommaren och i början av hösten, med den påföljd att cyanobakterierna började blomma senare och detta avviker från det normala. Det förekom rikligt med cyanobakterier i Bredvikens och Fölisöfjärdens område även under sommaren. Näringshalterna och algmängderna i havsvattnet var dock i sin helhet något mindre än under tidigare år och havsvattnet var i genomsnitt också klarare än under tidigare år. Områden med helt syrefria bottennära vatten upptäcktes inte i Helsingfors år 2022. Beredningen av åtgärdsprogrammet för Östersjön för perioden 2024–2028 inleddes. Det nya åtgärdsprogrammets prioriteringar är hållbar havsanvändning, eutrofiering, skadliga ämnen och nedskräpning, marinbiologisk mångfald samt forskningssamarbete.

Stadskoncernens CO₂-utsläpp utgör 13 procent av hela stadens utsläpp, och omkring 95 procent av denna andel orsakas av byggnadernas energiförbrukning. Stadskoncernens sammanlagda energiförbrukning minskade med 7 procent från 2021 samtidigt som CO₂-utsläppen ökade med 2 procent. Den minskade energiförbrukningen påverkades av energibesparingsåtgärder som genomfördes i stor utsträckning i hela koncernen för att förbereda sig på energikris och elbrist. Ökningen av CO₂-utsläppen förklaras av att Helen Ab:s utsläppsfaktorer för fjärrvärmeproduktion ökade med 17 procent från år 2021. Detta berodde på brister i tillgången på naturgas, vilket ledde till att användningen av kol och pellets ökade i energiproduktionen. Kravnivån i fråga om byggandets energieffektivitet förblev oförändrad 2022, dvs. stadens egna nybyggnads- och ombyggnadsprojekt planerades och genomfördes mer energieffektivt än den nationella föreskriftsnivån.

Helen Ab: s viktigaste åtgärder för energieffektivitet i produktionen var byggandet av en sjunde värmepump vid Katri Valas värmepumpsanläggning samt ökning av anslutningseffekten för fjärrkyla och fastighetskylning, som gjorde det möjligt att utnyttja spillvärme bland annat från datacentraler.

Det satsades fortfarande mycket på att utveckla spårtrafiken. Byggandet av Spårjokern fortskred snabbare än planerat och också snabbspårvägsprojektet Kronobroarna och projektet Fiskehamnen-Böle framskred bra. Beredningen av spårvägen i Västra Helsingfors framskred. Helsingfors cykelnätverk utvidgades i samband med byggandet av Spårjokern. Det viktigaste projektet år 2022 med tanke på cykelnätverket var att Viksbanan från Kasåkern till Åggelby slutfördes.

Antalet passagerare i kollektivtrafiken ökade, men antalet har ännu inte återgått till den nivå som rådde före coronapandemin. Under 2022 ökade passagerarantalet inom Helsingforsregionens trafiks (HRT) område med 25 procent i metron, 26 procent i bussar, 32 procent i spårvagnar och 33 procent i närtåg jämfört med 2021. HRT tog i bruk cirka 150 nya elbussar och bussarnas totala antal ökade med 328 år 2022. HRT:s mål är att minst 30 procent av busstrafikens utrustning (cirka 400 bussar) är eldrivna fram till år 2025.

Antalet elbilar i Helsingfors fortsatte att öka år 2022. Andelen laddbara bilar var cirka 11,4 procent av alla bilar i trafikbruk i Helsingfors. Motsvarande ökning var 8,4 procent år 2021 och 3,4 procent år 2020. Stadens mål är att elbilarnas andel utgör 30 procent av fordonsbeståndet i Helsingfors år 2023. Våren 2022 konkurrensutsatte Helsingfors utvidgningen av laddningsnätverket för elbilar och Helen Ab vann upphandlingen.

Helsingfors stads nya utredning om trafikbuller blev klar. Vägtrafiken är den viktigaste bullerkällan i Helsingfors. Cirka 39 procent av helsingforsarna bor på områden där den medelljudnivån dagtid från gatutrafiken överskrider 55 dB. Antalet personer som utsätts för buller från vägtrafiken har ökat en aning jämfört med läget för fem år sedan. Staden strävar efter att minska på bullerutsläpp från biltrafiken genom att främja användning av friktionsdäck och påverka körhastigheten. Under sommaren ändrades fyra livliga gatuandelar i innerstaden till grönområden, där man rörde sig på fotgängarnas villkor. Bullret från kollektivtrafiken minskades genom att installera nya växlar med djupa spår för spårvagnar och genom att slipa och smörja spåren. Även ökningen av antalet elbussar bidrar positivt till stadens ljudmiljö. Staden fortsatte att planera en bullerskärm för Gamla Borgåvägen.

Luftkvaliteten i Helsingfors har förbättrats under de senaste årtiondena och är ganska god i internationell jämförelse. Ändå orsakar avgaser från trafiken, gatudamm och utsläpp från små eldstäder hälsorisker och olägenheter för trivseln. År 2022 ökade halterna av kvävedioxid från bilarnas avgaser något jämfört med de två föregående åren, då människor reste mindre på grund av coronapandemin. På lång sikt har dock avgasutsläppen från trafiken klart minskat och minskningen väntas fortsätta tack vare utveckling och elektrifiering av fordonstekniken. Gatudammet, dvs. gränsvärdena för partiklar som andas in har inte överskridits i Helsingfors under de senaste åren, men risken för att de ställvis kan överskridas är fortfarande överhängande.

Utvecklingen av ansvarsfulla upphandlingar fokuserade på att minska klimatutsläppen och skadliga ämnen, och på att beakta ansvar i upphandlingsprocessen. Inom de upphandlingsprocesser som genomfördes år 2022 vid stadens sektorer och affärsverk utnyttjades miljökriterier i genomsnitt i cirka 52 procent av upphandlingarna. Det finns fortfarande skillnader mellan de upphandlande enheterna när det gäller användningen av miljökriterier. Med Green deal-avtalen minskade man på utsläppen från byggarbetsplatser och skadliga kemikalier.

Omarbetningen av vägkartan för cirkulär ekonomi och delningsekonomi i Helsingfors till ett verksamhetsprogram inleddes. I byggen på allmänna områden utnyttjades år 2022 sammanlagt 659 751 ton oförstörda schaktmassor och stenmaterial. Tack vare återvinningen sparade man 3,6 miljoner euro och 0,6 miljoner liter bränsle, och CO₂-utsläppen minskade med 1 423 ton. Inom spårvägsprojektet Fiskehamnen-Böle lyckades man under årets gång återvinna allt material som var återvinningsbart. Återvinningsgraden för material som grävts och rivits från byggplatsen var nästan 83 procent.

Genom modellen KETTU – Kestävä tulevaisuus varhaiskasvatuksessa (hållbar framtid inom småbarnspedagogiken) bekantade sig över 25 000 barn i småbarnspedagogikålder med hållbar framtid. Över 1 000 yrkespersoner inom småbarnspedagogiken deltog i utbildningar om hållbar utveckling. För den grundläggande utbildningen utvecklades studiehelheter som koncentrerar sig på klimatförändring. Man utnyttjade GreenComp, Eu:s ram för hållbarhetskompetens. Vid alla gymnasier i Helsingfors genomfördes ett obligatorisk Kolneutralt Helsingfors-studieavsnitt för första årets studerande.

Målet är att hantering av miljöfrågor ska vara en genomgående del av all styrning i Helsingfors. År 2022 fick social- och hälsovårdssektorn (numera social-, hälsovård- och räddningssektorn), idrottstjänsterna, Helsingfors stadsmuseum och Helsingfors konstmuseum miljöcertifikatet Ekokompassen för första gången. Bland stadens dottersammanslutningar beviljades Fastighet Ab Kabelhuset certifikatet för första gången. Före utgången av år 2022 hade Helsingfors stadskoncern 1389 ekostödpersoner. I det nationella nätverket för miljöstödverksamhet som samordnas av Helsingfors deltog sammanlagt 34 kommuner, samkommuner och övriga organisationer år 2022.

Stadens miljökostnader, inklusive avskrivningar, uppgick till totalt 77,9 miljoner euro (1,5 procent av stadens alla verksamhetsutgifter). Miljökostnaderna sjönk med 1,4 procent från år 2021. De största utgiftsposterna hänförde sig till renhållning och avfallshantering samt främjande av klimat- och miljövänliga transporter. Miljöinvesteringarna uppgick till sammanlagt 104,0 miljoner euro (14,2 procent av stadens samtliga investeringar i anläggningstillgångar). Miljöinvesteringarna minskade med 50,6 procent jämfört med föregående år. En orsak till detta var bolagiseringen av Helsingfors stads trafikaffärsverk. De största investeringarna gjordes i klimat- och miljövänlig mobilitet och sanering av förorenad mark. Miljöintäkterna var 3,9 miljoner euro (0,3 procent av stadens alla verksamhetsintäkter). Bolagiseringen av Helsingfors stads trafikaffärsverk framträder även i miljöintäkterna, som sjönk med 30,9 procent jämfört med föregående år. De största intäkterna kom från flyttning av fordon i samband med renhållning av gator samt cirkulär ekonomi (0,6 miljoner euro).

Stäng

Kaupunginhallitus 28.08.2023 § 517

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2022.

21.08.2023 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 21.09.2023

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi