Maksuperusteiden määrääminen, kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala, Arbis, musiikinopetuksen kurssimaksut 2023-2024

HEL 2023-009049
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

Fastställande av priser för individuell och smågruppsundervisning i musik läsåret 2023-2024, Arbis

Chef för den fria bildningen och gymnasieutbildingen

Beslut

Chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildningen beslutade att priserna för individuell och smågruppsundervisning i musik är högre än de normala kursavgifterna. Priserna framgår ur bilagan.

Dessutom beslutade chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildningen att annulleringstiden för en kurs som har fler än sex undervisningsgånger är senast efter den första kursveckan, medan annulleringstiden för deltagande i hushållskurser är två veckor före kursstart.

Beslutsmotivering

Nämnden vid fostrans- och utbildningssektorn beslutade 7.2.2023 om kursavgifterna i stadens svenska och finska arbetarinstitut från 1.8.2023. Enligt beslutet kan rektor besluta om avvikande kursavgifter för enskilda kurser.

Det kommande läsårets kursavgifter för individuell och smågruppsundervisning i musik baserar sig på föregående års avgifter med en likadan procentuell förhöjning som fostrans- och utbildningsnämnden beslutade om för normala kurser.

Orsaken till de avvikande annulleringstiderna är att det på långa kurser har visat sig vara till fördel att låta kursdeltagarna prova på en gång innan de bestämmer sig för att förbinda sig – därav möjligheten till avbokning ännu efter den första veckan. För hushållskurserna däremot beror den tidigarelagda annulleringstiden på att största delen av matvarorna beställs två veckor innan för att effektivera processen.

Detta beslut publicerades 29.06.2023

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Stäng

Mer information fås av

Pia Nybom, bitr.rektor, telefon: 09 310 49461

pia.nybom@hel.fi

Beslutsfattare

Moa Thors
chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildingen