Tutkimuslupa, Att möta ekonomisk utsatthet i barnfamiljer - En studie av professionellas synsätt och praktiker

HEL 2023-009392
Ärendet har nyare handläggningar
§ 58

Tutkimuslupa tutkimukseen ”Lapsiperheiden taloudellisen huono-osaisuuden kohtaaminen – Tutkimus ammattilaisten näkemyksistä ja käytännöistä”

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** yliopistotasoiselle tutkimushankkeelle ”Lapsiperheiden taloudellisen huono-osaisuuden kohtaaminen – Tutkimus ammattilaisten näkemyksistä ja käytännöistä”. Yhteyshenkilöinä ovat johtava sosiaalityöntekijä ********** Tutkimuslupa on voimassa 30.06.2025 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:Jos henkilörekistereihin sisältyviä tai salassa pidettäviä tietoja käsittelevät muut tutkijat, kuin hakemuksen allekirjoittaneet ********** , on heidän toimitettava salassapitositoumuksensa kaupungin kirjaamoon tämän päätöksen asiakirjoihin liitettäväksi (saatteena mainittava diaarinumero HEL 2023-009392). Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia. Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- pelastustoimeen.Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten sosiaalitoimen ja peruskoulun eri ammattilaiset kohtaavat ja käsittelevät lapsiperheköyhyyttä omassa työssään. Tutkimuskysymykset käsittelevät lapsiperheköyhyyteen liittyviä pohdintoja erilaisissa ammattiryhmissä, lapsi- ja köyhyysnäkökulmien esiintyvyyttä ammattilaisten pohdinnoissa ja niiden konkretisoitumista asiakassuhteissa. Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen kehittämällä ammattilaisten työtapoja lapsi- ja köyhyysnäkökulmasensitiiviseen suuntaan.

Tutkimuksen kohteena sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla ovat sosiaalialan ammattilaiset perhe- ja sosiaalipalveluissa. Aineisto kerätään ryhmähaastattelumenetelmin. Tutkija toteuttaa noin neljä ryhmähaastattelua, joihin osallistuu 4-6 työntekijää Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluista. Haastattelut äänitetään ja anonymisoidaan.

Haastateltavat rekrytoidaan yhteyshenkilöiden kautta, osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkittavat antavat osallistumiselleen kirjallisen suostumuksen. Haastatteluaineisto analysoidaan teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimushankkeelle on myönnetty ulkopuolinen rahoitus Brita Maria Renlundin muistosäätiöltä 1.3.2023-28.2.2025. Tutkimustulokset raportoidaan tieteellisinä julkaisuina, jotka luovutetaan myös tutkimukseen osallistuneille tahoille. Tarkoituksena on myöhemmin sisällyttää nämä tieteelliset julkaisut luvan hakijan samaa teemaa käsittelevään sosiaalityön väitöskirjaan.

Haastatteluiden suostumuslomakkeet ja äänitallenteet hävitetään aineiston litteroinnin jälkeen. Aineisto säilytetään tietoturvallisesti tietosuojaselosteen mukaisesti ja tutkimushankkeen päätyttyä tunnisteeton tutkimusaineisto arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja ja lastensuojelun johtaja ovat puoltaneet tutkimuslupaa (12.9.2023).

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksen 17.1.2023 § 11 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää perhe- ja sosiaalipalvelujen (perhe- ja sosiaalipalveluita koskevat tutkimusluvat).

Detta beslut publicerades 15.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Minttu Markkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 40196

minttu.markkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Tutkimuslupahakemus 14.6.2023, liite, tietosuojailmoitus suomeksi
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
8. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.