Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Kokoonpanon muutos, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto, eroaminen

HEL 2023-010043
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 194 §

Val av ersättare i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige

 • beviljade Satu Vartiainen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden från och med 1.9.2023 och
 • valde Inari Virkkala till ersättare (personlig ersättare för Martin Aalto) i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden (personlig ersättare för Santtu Salmela) från och med 1.9.2023 för stadsfullmäktiges mandattid.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

På förslag av ledamoten Amanda Pasanen valde stadsfullmäktige enhälligt Inari Virkkala som ersättare i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden för stadsfullmäktiges mandattid.

Stadsfullmäktige

 • beviljar Satu Vartiainen avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden från och med 1.9.2023 och
 • väljer _______ till ersättare (personlig ersättare för Martin Aalto) i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden (personlig ersättare för Santtu Salmela) från och med 1.9.2023 för stadsfullmäktiges mandattid.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Stäng

Stadsfullmäktige valde 2.8.2021 (§ 233) Satu Vartiainen (Gröna) till ersättare i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden för den mandattid som började 2021. Satu Vartiainen har 2.8.2023 anhållit om avsked från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden från och med 1.9.2023 på grund av flyttning utomlands.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Stäng

Kaupunginhallitus 21.08.2023 § 491

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 • myöntää Satu Vartiaiselle eron kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varajäsenen luottamustoimesta 1.9.2023 alkaen ja
 • valitsee _______ varajäseneksi (Martin Aallon henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon 1.9.2023 alkaen kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

14.08.2023 Pöydälle

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsi Remes
Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36207

asta.vennela@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 07.09.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 29.5.2023 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015). I ett ärende som marknadsdomstolen har behandlat som första instans tas en avgift dock ut oberoende av utgången.

Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 36207

asta.vennela@hel.fi

Bilagor

1. Eroilmoitus 2.8.2023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.