Maksuperusteiden määrääminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Työväenopiston poikkeavat kurssimaksut vuonna 2023

HEL 2023-010644
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Maksuperusteiden määrääminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Työväenopiston syyslukukausi 2023 ja kevätlukukausi 2023 poikkeavat kurssimaksut

Chef för den fria bildningen

Päätös

Vapaan sivistystyön päällikkö hyväksyi poikkeavat kurssimaksut syyslukukauden 2023 kursseille sekä kesken kevätlukutautta suunnitelluille kevätlukukauden 2023 kursseille liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Toimialan lautakunta on päättänyt 7.2.2023 opiston opiskelijoilta perittävät maksut ja maksujen alennusperusteet 1.8.2023 alkaen. Päätöksen mukaan rehtori päättää normaalista poikkeavat kurssimaksut sekä kurssin maksuttomuuden ellei sitä jo muutoin ole määritelty.

Työväenopistolla on tarve asettaa joillekin kursseille poikkeavahintaisia kurssimaksuja tai tarjota maksuttomia kursseja. Perusteena näille on kurssin kokeiluluonteisuus, kurssin toteuttaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa tai sosiaaliset syyt, joiden takia kurssi tarjotaan maksuttomana tai normaalia alemmalla hinnalla.

Detta beslut publicerades 06.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Heidi Vesa, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27384

heidi.vesa@hel.fi

Jonna Martikainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 88581

jonna.martikainen@hel.fi

Beslutsfattare

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö