Vuokraus, sopimuksen irtisanominen, Latokartanon taukotila, Agronominkatu 26, sosiaali- ja terveystoimialan tilapalvelut

HEL 2023-011202
Ärendet har nyare handläggningar
§ 32

Sosiaali- ja terveystoimialalle Latokartanon liikuntapuiston liikuntahallista kotihoidon taukotilaksi vuokratun pukuhuonetilan vuokrauksen päättäminen

Idrottsanläggningsschefen

Päätös

Vs. liikuntapaikkapäällikkö purkaa Helsingin kaupungin 36. kaupunginosassa (Viikki) Latokartanon liikuntapuistossa sijaitsevasta liikuntahallista Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tilapalveluille 1.10.2022 - 30.9.2026 väliseksi ajaksi kotihoidon taukotilaksi vuokratun 33 neliömetrin suuruisen pukuhuonetilan vuokrasopimuksen vuokralaisen 31.8.2023 lähettämän irtisanomisen pohjalta.

Vuokrasopimus päättyy vuokralaisen pyynnöstä 30.11.2023.

Vuokrattu pukuhuonetila tulee olla vuokralaisen toimesta tyhjennettynä 30.11.2023 mennessä.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan tilapalvelut on ilmoittanut 31.8.2023 haluavansa irtisanoa Latokartanon liikuntapuiston liikuntahallista 33 m²:n suuruisen kotihoidon taukotilaksi vuokraamansa pukuhuonetilan. Vuokrasopimus on solmittu ajalle 1.10.2022 - 30.9.2026.

Vuokratun tilan käyttö kotihoidon taukotilana on tullut vuokralaiselle tarpeettomaksi, joten vuokrasopimus päätetään vuokralaisen pyynnöstä 30.11.2023.

Vuokrattu tila tulee olla tyhjennettynä vuokralaisen kalusteista, tarvikkeista yms. 30.11.2023 mennessä, jonka jälkeen viipymättä tilassa tulee tehdä vuokrasopimuksen mukainen yhteinen loppukatselmus.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntapaikkapäälliköllä on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään neljäksi (4) vuodeksi.

Detta beslut publicerades 13.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Beslutsfattare

Marjaana Risku
vs. liikuntapaikkapäällikkö

Bilagor

1. Hakemus 31.8.2023
2. Sosiaali- ja terveystoimiala, Latokartanon liikuntahalli, pukuhuonetila, kotihoidon taukotila

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.