Hankinta, omaishoitajakysely, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-011469
Ärendet har nyare handläggningar
§ 70

Omaishoitajakyselyn toteutuksen palvelun hankinta

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hyväksyä Kuudes Creative Business Designin tarjouksen omaishoitajakyselyn toteutuspalvelusta.

HL 51 §:n perusteella korjattu hyväksytyn tarjouksen tuottajan nimi "Kuudes Kerros Helsinki Oy". MS 28.11.2023.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hyväksyä Kuudes Kerros Helsinki Oy:n tarjouksen omaishoitajakyselyn toteutuspalvelusta.

Omaishoitajakyselyn 2023 toteutuksen kokonaisarvo on 55 255,00 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Hankinta toteutettiin rajoitetulla menettelyllä, niin sanottuna minikilpailutuksena puitesopimustoimittajien kesken. Minikilpailutus perustuu Helsingin kaupungin palvelumuotoilua koskevaan puitejärjestelyyn HEL 2022-002395 / H088-21 (osa-alue 1, palveluiden ja organisaation muotoilu).

Hankinta kuuluu "Kestävä kasvu" -RRP-hankkeeseen ja sen kustannukset katetaan Investointi 1 / Osa-alue 1A Hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purku –rahoituksesta projektinumerolta 39001390311.

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että laadun painoarvo oli 60 % ja hinnan painoarvo 40 %.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoukselle, sen sisällölle ja hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyyntö on lähetetty puitejärjestelyssä mukana oleville toimittajille 4.9.2023 sähköpostitse. Lisätietokysymykset tuli esittää 7.9.2023 mennessä.

Kysymyksiä tuli määräaikaan mennessä kuusi ja niihin vastattiin 12.9.2023 mennessä.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 18.9.2023 klo 16.00. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat kaksi tarjoajaa:

Pentagon Insight

Kuudes Creative Business Design

HL 51 §:n perusteella korjattu tarjoajan nimi "Kuudes Kerros Helsinki Oy". MS 28.11.2023.

Kuudes Kerros Helsinki Oy

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Omaishoidon tuen ohjausryhmän jäsenistä muodostettu työryhmä on tarkastanut tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjoukselle asetetut vaatimukset.

Valinta

Omaishoidon tuen ohjausryhmä on 25.9.2023 käsitellyt hankintaan saatuja tarjouksia.

Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman palvelun tarjosi Kuudes Creative Business Design vertailuhinnalla 55 255,00 euroa (alv 0 %) ja vertailupisteillä 92.

HL 51 §:n perusteella korjattu tarjoajan nimi "Kuudes Kerros Helsinki Oy". MS 28.11.2023.

Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman palvelun tarjosi Kuudes Kerros Helsinki Oy vertailuhinnalla 55 255,00 euroa (alv 0 %) ja vertailupisteillä 92.

Vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä (liite 1).

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankinnasta sopimuksen tai kun hankinnasta on tehty tilaus toimittajalle.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 14.2.2023 § 28.

Detta beslut publicerades 18.10.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloa- jan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati- musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt- tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Mari Helin, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34355

mari.helin@hel.fi

Minna Schalin, toiminnansuunnittelija, puhelin: 09 310 44569

minna.schalin@hel.fi

, puhelin:

, puhelin:

Beslutsfattare

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Bilagor

1. Omaishoitajakysely 2023 tarjousten pisteytys

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.