Virkasuhteen täyttäminen, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, asumisen tuki, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-02-300-23

HEL 2023-011594
Ärendet har nyare handläggningar
§ 1

Sosiaali- ja terveystoimi, Asumisen tuki, sosiaalityöntekijä SOTEPE-02-300-23

Chef för stödboende

Päätös

Asumisen tuen tuetun asumisen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosiaalityöntekijän ********** asumisen tuen arviointi- ja sijoitustyöryhmän virkaan (vakanssinumero 038263, toimintayksikkö 396310, työpiste 100010) 18.9.2023 lukien 3593,25 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 kk.

Terveydentilaselvitystä ei tarvitse esittää, koska virkaan valittu työskentelee Helsingin kaupungilla sosiaalityöntekijän tehtävissä.

Päätöksen perustelut

Asumisen tuen sosiaalityöntekijän virka on tullut avoimeksi 1.9.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa asumisen tuen tuetun asumisen päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu täysi-ikäisten asunnottomien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi sekä tuetun asumisen vastuu-asumisyksikössä asuvien asiakkaiden jatkoasumisen arviointityö. Tämän lisäksi tehtävään sisältyy Asumisen tuen asumispalveluissa asu-vien asiakkaiden suunnitelmallinen aikuissosiaalityö. Työhön kuuluu yhteistyötä ostopalveluiden ja verkostojen kanssa.

Arvostamme oma-aloitteisuutta, hyviä ongelmanratkaisutaitoja, tiimi- ja yhteistyötaitoja sekä kiinnostusta ja kokemusta asunnottomien asiakkaiden asumisen tukemiseen.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon
ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 038263) on ollut julkisesti haettavana 9.8.2023- 25.8.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti 2 hakijaa.

Vaadittu kelpoisuus oli 1 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin yksi (1) hakija, **********

Haastattelun suoritti asumisen tuen tuetun asumisen päällikkö ********** ja johtava sosiaalityöntekijä ********** Haastattelu pidettiin 30.8.2023.

********** on suorittanut Italian valtion sosiaalityöntekijän pätevyyskokeen ja on Valvirassa rekisteröitynyt laillistettu sosiaalityöntekijä. Hän on työskennellyt sosiaalityöntekijänä Helsingin ja Vantaan kaupungilla ajalla 5.5.2014-31.1.2019. Helsingin kaupungin Laakson mielialahäiriöpoli-klinikalla hän on työskennellyt sosiaalityöntekijänä ajalla 1.4.2019-17.9.2023.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** osoitti Asumisen tuen sosiaalityöntekijän tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia. ********** on kertyneen työkokemuksen kautta osoittanut omaavansa vahvat yhteistyötaidot ja tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelun osoitetun sopivuuden perusteella ********** on vahvat ja hyvät edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen Asumisen tuessa.

Detta beslut publicerades 25.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Maria Lindblom, Asumisen tuen tuetun asumisen päällikkö, puhelin: 050 3034976

maria.lindblom@hel.fi

Beslutsfattare

Maria Lindblom
tuetun asumisen päällikkö

Bilagor

1. Hakijaluettelo

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.