Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti, Wanha Apteekki, Helsinginkatu 17, Ak ravintolat Oy

HEL 2023-012024
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

BESLUT I ÄRENDE OM ANSÖKAN OM DETALJHANDELSTILLSTÅND FÖR TOBAKSPRODUKTER OCH NIKOTINVÄTSKOR

Miljöinspektör

Beslut

Miljöinspektör beviljar tillstånd för detaljförsäljning av tobaksprodukter och nikotinvätskor Ak ravintolat Oy (3157309-8), detaljförsäljningsplats Wanha Apteekki, Helsingforsgatan 17, 00500 Helsingfors.

Tillståndsnummer

71807412

Giltighet

Det här tillståndet gäller tillsvidare.

Ändring av uppgifter

Innehavaren av ett tillstånd skall underrätta kommunen som har beviljat detaljhandelstillståndet om de uppgifter som angetts i tillståndsansökan ändras samt om försäljningen upphör.

Tillståndsavgift

205 euro. Fakturan sänds separat från ekonomiförvaltningstjänsten för Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral.

Årlig tillsynsavgift

500 euro. Antalet detaljhandelsdiskar påverkar på den årliga tillsynsavgiften. Storleken på den årliga tillsynsavgiften fastställs enligt den gällande taxan vid tidpunkten för fastställandet av avgiften. Dagen för fastställandet av avgiften är under det första året det datum då försäljningstillståndet beviljades och under de därefter följande åren den 1 januari. Indrivning av den årliga tillsynsavgiften avslutas först efter att tillståndsinnehavaren har meddelat den som beviljat tillståndet om att detaljhandel med tobaksprodukter har avslutats. Avgifter återbetalas inte.

Beslutsmotivering

Detaljförsäljningen av tobaksprodukter och nikotinvätskor har arrangerats så att den uppfyller kraven i tobakslagen (549/2016) samt i social- och hälsovårdsministeriets förordning om detaljhandel med tobaksprodukter och motsvarande produkter (593/2016)

Sökanden har skickat in en ansökan för detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor med en redogörelse för antal och placering av försäljningsdiskar vid försäljningsplatsen samt för placering av tobaksprodukter, tobaksersättningar och rökningsredskap vid försäljningsdisken.

Sökanden har i ansökan meddelat försäljning av tobaksprodukter.

Sökanden har också skickat in en egenkontrollplan som bilaga till ansökan.

Enligt ansökan finns det 1 stycken försäljningsdiskar för tobaksprodukter vid försäljningsplatsen.

Dokument som ligger till grund för beslutet

1. En tillståndsansökan för detaljhandel i enlighet med § 44 i tobakslagen, 18.9.2023
2. En egenkontrollplan i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets 593/2016.

Rättsnormer som har tillämpats

Tobakslag (549/2016)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om detaljhandel med tobaks-produkter och motsvarande produkter (593/2016)

Helsingfors stads miljöhälsovårds taxa och avgifter, Bilaga 3, paragraf 1 och 4.

Detta beslut publicerades 22.09.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet ska sökas genom förvaltningsbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, fördel eller skyldighet direkt påverkas av beslutet (part).

En myndighet får även anföra besvär över ett beslut om överklagandet är behövligt med anledning av det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet den dag då beslutet överlämnats till parten eller hans eller hennes lagliga företrädare.

Om beslutet har delgetts per post utan mottagningsbevis anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Om delgivningen har skett per post mot mottagningsbevis anses en part ha fått del av beslutet vid den tid som mottagningsbeviset utvisar.

Vid offentlig delgivning anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett meddelande om beslutet publicerats.

Vid bevislig elektronisk delgivning anses beslutet ha delgetts då handlingen har blivit hämtad från en av myndigheten anvisad server, databas eller någon annan fil.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsmyndighet och tillställande av besvärsskriften

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv
Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska anges

  • det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
  • till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
  • grunderna för yrkandena;
  • vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Till besvärsskriften ska fogas

  • det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
  • utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
  • de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015). Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 
Stäng

Mer information fås av

Anna Petäjäniemi, miljöinspektör, telefon: 09 310 32059

anna.petajaniemi@hel.fi

Beslutsfattare

Anna Petäjäniemi
ympäristötarkastaja

Bilagor

1. 71807412
2. Hakemus 18.9.2023
3. Hakemus 18.9.2023, liite, omavalvontasuunnitelma

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.