Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, trukki 2023, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

HEL 2023-013675
Ärendet har nyare handläggningar
§ 23

Haarukkatrukin hankinta Stadin ammatti- ja aikuisopistolle 2023.

Upphandlingschefen

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, keskeyttää Haarukkatrukin hankinnan Stadin ammatti- ja aikuisopistolle 2023.

Hankinnan ennakoitu arvo on noin 65 000 euroa (ALV 0%).

Lisäksi hankintapäällikkö päätti hylätä Wihuri Oy Teknisen kaupan (2557856-2) tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustui kasvatuksen ja koulutuksen toimialan päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2023-013675 / KASKO 026-23 / Haarukkatrukin hankinta stadin ammatti- ja aikuisopistolle 2023.

Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. Hankinta on hankintalain osoittaman kansallisen kynnysarvon ylittävä tavarahankinta.

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 3.11.2023 sähköisessä HILMA ilmoituskanavassa, www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 16.11.2023 klo 12:00.

Hankintasopimukseen kuuluu lisähankintamahdollisuutena (osto-optiona) muut kuin takuuhuoltoon kuuluvat laitteen huollot ja korjaukset. Tilaaja tekee tilaukset määrärahojen puitteissa ilman vähimmäistilausvelvoitetta. Hinnat on ilmoitettava kiinteänä sopimuskauden kestolle sopimuksen allekirjoituksesta.

Määräajan päättymiseen mennessä saatiin yksi (1) tarjous:

-Wihuri Oy Tekninen kauppa (2557856-2),

Tarjoajaien soveltuvuuden tarkastaminen.

Tarjouspyynnön kohdassa "soveltuvuusvaatimukset" on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjouspyynnössä ollaan edellytetty, että tarjoaja toimittaa 20 000 euron vuosittaisesta kokonaistoimituksista kokonaisarvoineen viimeksi kuluneen vuoden (12KK) ajalta.

Tarjoaja on ilmoittanut seuraavat tiedot tarjouspyynnössä vaadittuun kohtaan:

Kokonaistoimitukset kahdeltatoista (12) kuukaudelta: Wihuri Oy- liikevaihto neljältä (4) edellisestä vuodelta.

Tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittavalle kohteelle laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjotussa kohteessa on pitänyt täyttyä.

Tarjouspyynnössä ollaan velvoitettu, että laite on mahdollista toimittaa viimeistään 31.12.2023.

Tarjoaja on ilmoittanut seuraavat tiedot tarjouspyynnössä vaadittuihin kohtiin:

Nopein mahdollinen toimitusaika: Viikko (vko) 39/2024.

Tarjouspyynnön vastaisuus ja hankinnan keskeyttäminen.

Tarjoukseen on ilmoitettu ristiriitainen tieto ja puutteellinen selvitys, jotka eivät täytyä laitteen toimituksen aikamääreen vähimmäisvaatimusta, ja tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa edellytettyä selvitystä kokonaistoimituksista.

Oikeuskäytännössä ollaan katsottu (mm. MAO:438/20, KHO:2015:93), että tarjoaja vastaa tarjouspyynnön sisällöstä ja lähtökohtana on tarjousten lopullisuus.

Hankintayksikkö on hylättävä Wihuri Oy (2557856-2) tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

Hankinta päätettiin keskeyttää, sillä tarjouskilpailuun ei olla saatu vertailukelpoisia tarjouksia (mm. MAO:864/17, MAO:125/18).

Tarjousvertailu

Tarjouskilpailun kokonaispisteet olivat 100 pistettä ja hankinnan vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus (hinta-laatu suhde) siten, että hinnan maksimipisteen ovat 65 pistettä ja pisteytettävien laatutekijöiden 35 pistettä. Laatutekijöiden pisteet jakautuivat seuraavasti:

Tarjoajalla on mahdollisuus saada molemmista ominaisuuksista erikseen 15 pistettä (yhteensä 30 pistettä) siten, että tarjoaja ilmoittaa, että laitteessa on Kallistussylinterit katolla, ja/tai että laitteessa on Sähköisesti esiohjatut vivut puomiston käyttöön integroituna käsinojaan ristivipuina.

Tarjoajalla on mahdollisuus saada laitteen takuuajan perusteella enintään 5 pistettä.

Tarjousvertailua ei suoritettu, sillä tarjouskilpailuun ei saapunut vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintavaltuudet

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan toimialalautakunta päättää omalla toimialallaan hankinnoista tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on oikeuttanut hankintapäällikön(HEL 2023-005321, 23.5.2023 § 101) päättämään hankinnoista 100 000 euroon (alv 0 %) asti.

Detta beslut publicerades 11.12.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sampsa Pentsinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 36778

sampsa.pentsinen@hel.fi

Beslutsfattare

Kari Salovaara
hankintapäällikkö