Vahingonkorvaus, tekstiilivahinko 6.10.2023 Yhtenäiskoulu

HEL 2023-013763
Ärendet har nyare handläggningar
§ 93

Vahingonkorvausvaatimus rikkoutuneesta esineestä

Förvaltningschef

Päätös

Hallintopäällikkö päätti kohtuussyistä myöntää ********** (jäljessä hakija) vahingonkorvauksena kohtuulliseksi harkitut 39 euroa rikkoutuneesta ulkotakista.

Päätöksen perustelut

Hakija (viranhaltija) on esittänyt 27.10.2023 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneessa vahingonkorvausvaatimuksessa 49,99 euron suuruisen korvausvaatimuksen työssä rikkoutuneesta ulkotakista. Luokan oppilas hyökkäsi toisen oppilaan kimppuun. Tilanteessa päädyttiin kolmen aikuisen toimesta ohjaamaan oppilas pois luokasta viereiseen pienempään tilaan rauhoittumaan ja oppilaan tunnekuohu jatkoi tilassa vielä pitkään. Suutuksissaan oppilas repi hakijan takin käyttökelvottomaksi. Muun muassa takin kaulus repesi irti, hihaan tuki reikä ja rinnan kohdalle suuri repeämä. Luokan aikuiset säilyttävät ulkovaatteitaan pienluokan naulakossa, koska oppilaat tarvitsevat välitöntä valvontaa välitunnilla, johon siirrytään opettajien valvonnassa ja ohjauksessa. Tilanne rauhoittui huoltajan ja viranomaisen saapuessa paikalle. Ilmoitetun mukaan takki oli hankittu huhtikuussa 2023, hankintahinta 49,90 euroa (ei tositetta).

Peruskoulusta annetussa selvityksessä on vahvistettu vahinkotapahtuma ja sen kulku.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Isännänvastuun perusteella kunta vastaa viranhaltijan tai työntekijän virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttamista vahingoista. Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo. Esineen uushankintahintaa ei korvata, kun esine on käytetty.

Saadun selvityksen perusteella asiassa ei ole ilmennyt, että vahinko olisi aiheutunut kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijän tai viranhaltijan virheestä tai laiminlyönnistä työssä. Vahinko ei ole myöskään aiheutunut siitä, että työnantaja olisi rikkonut tai laiminlyönyt palvelusuhteeseen liittyviä velvollisuuksiaan. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole asiassa vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen. Mikäli kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen, voidaan aiheutunut vahinko kuitenkin poikkeuksellisesti harkinnan mukaan tapauskohtaisesti kohtuussyistä korvata kokonaan tai osittain. Kun huomioidaan vahinkotilanteen olosuhdeseikat, kohtuulliseksi katsotaan, että hakijalle korvataan työssä rikkoutuneesta takista kohtuulliseksi harkitut 39 euroa.

Detta beslut publicerades 08.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Beslutsfattare

Marko Enberg
hallintopäällikkö