Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Palkan takaisinperintä, kohtuullistamispyyntö, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-013828
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Virheellisesti maksetun palkan/muun etuuden takaisinperintää koskeva kohtuullistamisvaatimus (työsuhteinen)

Personal- och utvecklingschef

Päätös

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja päätti hylätä ********** (jäljempänä hakija) vaatimuksen virheellisesti maksetun palkan takaisinperinnän kohtuullistamisesta.

Päätöksen perustelut

Hakijalle on maksettu lomarahat virheellisesti kaksinkertaisena 5.8.2022, lisäksi joulukuussa 2022 on maksettu liikaa vuosilomakorvausta. Viimeinen keikkatyösuhde on päättynyt 26.3.2023. Hakijalle on maksettu liikaa lomarahoja ja lomakorvauksia yhteensä 666,08 €/brutto, 608,46 €/netto.

Hakija on pyytänyt perittävän summan kohtuullistamista. Hakija perustelee perittävän summan kohtuullistamista sillä, että hänelle on maksettu Sarastian käyttöönoton jälkeen keväällä ja kesällä 2022 jatkuvasti palkkaa virheellisesti ja hän on joutunut käyttämään runsaasti vapaa-aikaansa palkkojen selvittelyyn. Hakija arvioi, että hänellä on keskimäärin kulunut vapaa-aikaa asioiden selvittämiseen noin 2 h/vk. Aikaan sisältyy puhelut Talpaan sekä silloiselle esihenkilölle, sähköpostien kirjoittaminen sekä lukeminen liittyen palkka-asioihin. Hakijan mukaan hän on menettänyt noin 60 h vapaa-aikaa selvitystyön vuoksi. Hakija ei esitä kohtuullistamispyyntönsä perusteeksi muita taloudellisia perusteita kuin pieni palkka. Hakija on jo maksanut puolet kaupungille takaisin perittävänä olleesta summasta. Hakijalla ei ole enää voimassa olevaa palvelussuhdetta Helsingin kaupungilla.

Perusteettoman edun palautusta koskevan periaatteen mukaan henkilön, joka on saanut perusteetonta hyötyä toisen kustannuksella, tulee palauttaa saamansa etu. Virheellisesti maksettu palkka voidaan periä takaisin riippumatta maksun perusteesta. Myös kunnan virheestä johtuva liikasuoritus tulee siten palauttaa.

Hakijan esittämän selvityksen perusteella ei voida pitää perusteltuna, että virheellisesti maksetun palkan määrää kohtuullistetaan. Myöskään hakijan tietämättömyys oikeudestaan palkkaan tai se, että hän on jo käyttänyt saamansa palkkarahat eivät oikeuta takaisinperinnän kohtuullistamiseen.

Hakija voi sopia taloushallintopalvelujen/oikeuspalvelujen kanssa virheellisesti saamansa palkan takaisinmaksusta erissä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 7.11.2017 § 291 tekemän päätöksen mukaan henkilöstö- ja kehittämispäällikkö päättää aiheettomasti palkkaa saaneen työntekijän vapauttamisesta osittain tai kokonaan enintään 5 000 euron suuruisen palkkasaatavan suorittamisesta.

Detta beslut publicerades 08.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Heidi Pehkonen, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 42663

heidi.pehkonen@hel.fi

Beslutsfattare

Sara Rautiainen
henkilöstö- ja kehittämisjohtaja

Bilagor

1. Kohtuullistamispyyntö 26.10.2023
2. v.2022 palkanpalautuspyyntö-elokuu
3. v.2022 palkanpalautuspyyntö-joulukuu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.