Hankinta, Paloheinän pulkkamäen aidat ja portit, Rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2023-013857
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Yksikönjohtajan hankintapäätös, Paloheinän pulkkamäen aidat ja portit

Enhetschef

Päätös

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtaja päätti valita edullisimman tarjouksen antaneen Uudenmaan Infrapalvelut Oy:n urakoitsijaksi Paloheinän pulkkamäen aidat ja portit-urakkaan, ajalle 1.4.2024 – 26.7.2024.

Hankinnan ennakoitu arvo on 153 859 euroa (AVL 8 c §) sisältäen 15 % lisä- ja muutostyövarauksen 20 068,5 (alv 0 %). Samalla yksikönjohtaja päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen osaston RA 1 -yksikön tekemään tilauksia tähän sopimukseen perustuen.

Lisä- ja muutostöistä on oikeutettu päättämään toimitusjohtaja ja kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtaja rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutoksenhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet urakkasopimuksen.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikat toteuttavat pääasiassa kaupungin omien tilaavien laitosten tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, viher- ja aluerakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti monen tyyppisiä aliurakoita ja –hankintoja.

Tämä erillinen Paloheinän pulkkamäen aidat ja portit-urakka on tyypillinen alihankintana tilattava urakka. Urakassa tehtävät aita- ja porttityöt sisältyvät laajempaan kokonaisuuteen Paloheinän pulkkamäen rakentamisessa. Työn luonteen vuoksi on tarkoituksen mukaista kilpailuttaa kyseinen urakka erillisurakkana. Sopimuksessa teetettävät työt ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tilaamaan rakennuskohteeseen liittyviä töitä ja ne rahoitetaan tilaajan kohteelle varaamista määrärahoista.

Hankintailmoitus on julkaistu 17.1.2024 Hilma-ilmoituskanavassa ja Tarjouspalvelussa tunnuksella HEL 2023-013857. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjouspyyntö on tämän päätöksen liitteenä.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 30.1.2024 klo 12.00 asti. Hankintaa koskien ei esitetty lisäkysymyksiä. Kysymyksiin olisi vastattu hankintailmoituksessa ilmoitetussa aikataulussa ennen perjantaita 2.2.2024 klo.15.00.

Tarjoukset tuli toimittaa hankintayksikölle 13.2.2024 klo.12.00 mennessä sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja, mikä on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat neljä yritystä:

Ratecon Oy
Silvertek Oy
Uudenmaan Infrapalvelut Oy
YPR Yleinen Pohjarakennus Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat yhteisiä kriteereitä ja soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen tietojen perusteella. Kaikki tarjoukset täyttivät yhteiset kriteerit ja soveltuvuusvaatimukset ja pääsivät mukaan tarjousvertailuun. Tarjousten vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten valintaperusteena oli halvin hinta, hintavertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut, että se tarkastaa voittamassa olevan tarjoajan tilaajavastuun (1233/2006) 5§:n tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset. Voittamassa olevalta Uudenmaan Infrapalvelut Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys. Lisäksi tarjoaja toimitti muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa todettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset kaikilta vaadituilta osilta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo perustuu tarjoajan tarjouksessaan antamiin yksikköhintoihin. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja tilaajan tarjouspyynnössä ilmoittamien arvioitujen suoritemäärien mukaan lasketusta urakkasummasta.

Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 133 790,50 euroa (AVL 8 c §). Hankinnan ennakoitu arvo muodostuu voittamassa olevan tarjoajan vertailuhinnasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuuden 15 prosentin varauksella. Lisä- ja muutostöitä voivat olla esim. määrämuutokset ja toteutuksen aikana ilmenevät esim. suunnitelmamuutoksien aiheuttamat lisätyötarpeet, tarjouksessa annetut yksikköhinnat ovat kiinteitä koko sopimus ajan. Arvio hankinnan suuruudesta lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien ovat näin ollen 153 859 euroa (AVL 8 c §).

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Osallistumishakemukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Vertailuhintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.

Detta beslut publicerades 20.02.2024

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 09 310 70042

eila.hagg@hel.fi

Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula@hel.fi

Beslutsfattare

Rainer Sirén
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Tarjouspyyntö, Paloheinän pulkkamäen aidat ja portit
2. Avauspöytäkirja, Paloheinän pulkkamäen aidat ja portit
3. Vertailutaulukko, Paloheinän pulkkamäen aidat ja portit
4. Hintavertailutaulukko, Paloheinän pulkkamäen aidat ja portit
5. Urakkasopimusmalli, Paloheinän pulkkamäen aidat ja portit

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.