Virkasuhteen täyttäminen, pelastuslaitos, ensihoitoyksikkö, ensihoitomestari, työavain SOTEPE-05-24-23

HEL 2023-013986
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Virkasuhteen täyttäminen, Pelastuslaitos, ensihoitomestarin virka, työavain SOTEPE-05-24-23

Räddningsdirektör

Päätös

Pelastusjohtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella avoinna olleeseen ensihoitoyksikön ensihoitomestarin virkaan (vakanssinumero 018214, ensihoitoyksikkö, Kallion pelastusasema) ********** 1.1.2024 lukien 3491,53 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koeaikaa ei aseteta.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole Helsingin kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, tai hänellä ei ole voimassa olevaa turvallisuusselvitystä, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja turvallisuusselvitys on tehty. Tällaisen virkaan otettavan henkilön on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.

Päätöksen perustelut

Henkilöstöhallinnon päätöksenteon delegointi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan delegointiohjeen 22.12.2022 § 199 mukaisesti pelastusjohtaja ottaa virkaan ensihoitomestarin.

Viran kelpoisuusehdot olivat: Ensihoitaja AMK tai vastaava ensihoitoasetuksen (585/2017) mukainen terveydenhuollon ammattitutkinto, hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito, C1-luokan ajokortti, työkokemus ensihoidon esihenkilötehtävistä, työskentelyä ensihoidon kenttäjohtajana operatiivisessa ensihoidon kenttäjohtoyksikössä viimeisen viiden vuoden sisällä, HUS Helsingin ensihoitopalvelun hoitotason osaamisvaatimusten täyttymistä, vähintään viiden vuoden kokemus hoitotason ensihoitotyöstä, tartunta-lain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Virkaa täytettäessä on varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi arvostettiin myös: Ensihoidon YAMK, ensihoidon Virve-viestiliikenteen asiantuntijuutta, suuronnettomuusvalmiuden ylläpitämisen ja kehittämisen asiantuntijuutta, projektijohtamisen asiantuntijuutta, osaamista osaamisenhallinnasta ja opetustyöstä, hyvää tietoteknistä osaamista ja yleisempien toimistosovellusten käyttötaitoa, sähköisten potilastietojärjestelmäsovellusten hallitsemista, vankkaa osaamista sähköisen raportointi- ja johtamisjärjestelmä Merlot Medin käytöstä ja kyky toimia henkilöstön teknisenä tukena.

Virka oli julkisesti haettavana 18.9.–4.10.2023. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi ja TE-palveluissa.

Virkaa haki määräaikaan mennessä 7 hakijaa, joista kolme täytti kelpoisuusvaatimukset. Hakemusten perusteella haastatteluihin kutsuttiin kolme hakijaa: ********** **********

Hakuprosessi

Haastattelut toteutettiin 24.10.2023. Haastattelijaryhmään osallistuivat ensihoitomestari tiiminvetäjä ********** ensihoitomestari tiiminvetäjä ********** ja ensihoitopäällikkö **********

Haastattelut pidettiin lähihaastatteluina Kallion keskuspelastusasemalla.

Haastattelulla pyrittiin selvittämään laaja-alaisesti hakijan näkemyksiä seuraavista osa-alueista: Ensihoidon Virve-viestiliikenne ja sen kehittäminen, suuronnettomuusvalmiuden ylläpitäminen ja sen kehittäminen, projektijohtaminen, osaamisenhallinta ja opetustyö, sähköisten potilastietojärjestelmäsovellusten hallitsemista, Merlot Medi raportointi- ja johtamisjärjestelmän osaamista ja kykyä toimia henkilöstön teknisenä tukena, viestinnällistä osaamista.

Arviointi

********** työskentelee ensihoitomestarin viransijaisena, jossa hänen tehtävänään on kehittää ja ylläpitää ensihoidon viestiliikennettä ja suuronnettomuusvalmiutta sekä toimii ensihoidon kenttäjohtajana.

Hänellä on pelastajan, ensihoitaja-AMK ja ensihoitaja YAMK tutkinnot.

Hän on työskennellyt pitkään Helsingin pelastuslaitoksella palomies-ensihoitajan tehtävissä perus- ja hoitotasolla, ensihoidon kenttäjohtajana ja ensihoitomestarina.

Hän on selkeä keskustelija, joka pystyy viestimään selkeästi, niin suomen kuin ruotsin kielellä. Hänellä on vahva osaaminen ensihoidon viestiliikenteen kehittämisessä ja ylläpidossa sekä suuronnettomuus valmiuden ylläpidossa ja kehittämisessä. Hän on toteuttanut ensihoidon Virve-viestijärjestelmän parametrointeja, kehittänyt Helsingin ensihoito-palvelun viestiliikenteen puheryhmäarkkitehtuuria ja edustaa ensihoitoa Virve 2-projektissa.

Hän on määrätietoinen ja ratkaisukeskeinen työntekijä. Hän työskentelee hyvin tehtäväorientoituneesti ja osaa priorisoida tehtäviään tarpeen mukaan.

Henkilöllä on haastattelun perusteella hakijoista laajin kokemus projektijohtamisesta ja on osoittanut niissä ammattitaitonsa. Hänen vahvuudeksi voidaan myös lukea hyvät viestinnälliset taidot.

Hänen erityiseksi vahvuudeksi voidaan lukea vankka ja pitkäaikainen osaaminen opetustyöstä. Hän toimii Helsingin pelastuslaitoksella yhtenä suuronnettomuussimulaation (ETS) pääkouluttajana ja koordinoi suuronnettomuuskoulutustiimin toimintaa.

Henkilö omaa vankan osaamisen sähköisen raportointi- ja johtamisjärjestelmän, Merlot Medin, käytöstä ja hänellä on kyky toimia henkilöstön teknisenä tukena.

Henkilöllä on voimassa olevat hoitotason luvat HUS Helsingin ensihoitopalvelussa.

********** työskentelee tällä hetkellä ensihoidon kenttäjohtajan viransijaisena Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella.

Hänellä on sairaanhoitaja-AMK ja ensihoitaja-YAMK tutkinnot. Henkilöllä on pitkä kokemus ensihoidosta eri organisaatioissa suomessa.

Henkilöllä on kokemusta suuronnettomuusvalmiuden kehittämisestä ja hakijoista ainoa, jolla kokemusta operatiivisesta suuronnettomuustilanteesta.

Henkilön kokemus osaamisenhallinnasta ja projektityöskentelystä on vähäisempää, kuin valitulla.

Henkilö omaa vankan osaamisen sähköisen raportointi- ja johtamisjärjestelmän, Merlot Medin, käytöstä ja hänellä on kyky toimia henkilöstön teknisenä tukena.

Henkilöllä on voimassa olevat hoitotason luvat HUS Jorvin ensihoitopalvelussa.

********** työskentelee ensihoidon kenttäjohtajana Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Hänellä on sairaanhoitaja-AMK tutkinto ja pitkäaikaista kokemusta ensihoidon kenttäjohtajana työskentelystä.

Henkilön kokemus osaamisenhallinnasta, projektityöskentelystä, viestinnästä ja suuronnettomuustilanteiden kehittämisestä on vähäisempää, kuin valitulla. Hänellä ei myöskään ole kokemusta Merlot Medi raportointi- ja johtamisjärjestelmästä.

Henkilön inhimillistä ja positiivista asennetta haastateltavat pitivät vahvuutena.

Haastattelujen, soveltuvuusarviointien ja hakijoiden osaamisen koko-naisarvioinnin perusteella valintaryhmä piti ********** soveltuvimpana henkilönä ja esitti pelastusjohtajalle hänen valintaansa.

Detta beslut publicerades 10.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Kari Porthan, ensihoitopäällikkö, puhelin: 09 310 30170

kari.porthan@hel.fi

Beslutsfattare

Marko Rostedt
pelastusjohtaja

Bilagor

1. HRo-Ensihoitomestari 2023_hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.