Vahingonkorvaus, autovaurio, 10.9.2023, Pallokuja 12

HEL 2023-014387
Ärendet har nyare handläggningar
§ 35

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa, autovaurio Pallokujalla 10.9.2023

Enhetschef

Päätös

Staran kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtaja päätti hyväksyä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen ja korvata vahingon omavastuuosuuden 200 euroa ja bonusalenemasta 94 euroa, yhteensä 294 euroa maksuosoituksella hakijan ilmoittamalle tilille.

Päätöksen perustelut

Kuvaus vahingosta ja vaatimus

Hakija on esittänyt kaupungille 10.11.2023 vahingonkorvausvaatimuksen, jonka mukaan hakijan autolle aiheutui vahinkoa 10.9.2023 osoitteessa Pallokuja 12, kun puistotyöntekijä siimasi nurmikkoa pysäköidyn auton vieressä. Siimaleikkurista sinkosi kivi hakijan autoon vaurioittaen sitä.

Hakija on yksilöinyt korvausvaateen ja vaatii hakemuksessaan korvausta ajoneuvovakuutuksen omavastuuosuudesta 200 euroa ja kaskovakuutuksen bonusalenemasta 94 euroa, yhteensä 294 euroa. Hakija on toimittanut kustannuksista tarvittavat kuitit ja selvitykset.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan työntekijä oli siimaamassa paikoitusalueen reunassa olevaa viheraluetta eikä huomannut, että siimauksen yhteydessä lensi kiviä pysäköityyn autoon vaurioittaen sen maalipintaa. Alueen työnjohtaja on kuullut tapahtuneesta vahingon aiheuttanutta työntekijää.

Staran työkoneiden kuljettajien ja työntekijöiden velvollisuus on ilmoittaa työssä sattuvista vahingoista välittömästi työnjohdolle ja vahingonkärsijälle. Vahingosta ei aiheudu sanktiota työntekijöille.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Edellä esitetyin perustein Stara katsoo, että kyseinen vahinko on aiheutunut Staran toiminnasta ja siten Stara on asiassa korvausvelvollinen.

Detta beslut publicerades 23.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 09 310 39943

ville.alatyppo@hel.fi

Beslutsfattare

Ville Alatyppö
yksikönjohtaja