Hoitopaikkojen ja sairaansijojen vahvistaminen vuodelle 2024, terveys- ja päihdepalvelut

HEL 2023-014725
Ärendet har nyare handläggningar
§ 145

Hoitopaikkojen ja sairaansijojen vahvistaminen vuodelle 2024, terveys- ja päihdepalvelut

Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti vahvistaa terveys- ja päihdepalvelujen hoitopaikat ja sairaansijat vuodelle 2024 seuraavasti:

- Psykiatria vuoden 2024 alussa ja lopussa 175 psykiatrian sairaansijaa ja 31 paikkaa psykiatrian päiväosastoilla

- Asumis-, kriisi ja päihdepalvelut vuoden 2024 alussa ja lopussa 128 paikkaa psykiatrian asumiskuntoutuksessa, 34 sairaansijaa vieroitushoidossa, kolme sairaansijaa päihdeasiakkaiden lääkinnällisessä kuntoutuksessa ja 29 paikkaa päihdehuollon laitospalvelussa.

Päätöksen perustelut

1.9.2023 voimaan tulleen organisaatiomuutoksen myötä psykiatria- ja päihdepalvelujen hoitopaikat ja sairaansijat vahvistetaan palveluittain eli psykiatrian hoitopaikat ja sairaansijat sekä asumis-, kriisi- ja päihdepalvelujen hoitopaikat ja sairaansijat.

Vuoden 2023 alussa psykiatria- ja päihdepalveluissa oli 184 psykiatrian sairaansijaa. Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman mukaisesti psykiatriasta vähennettiin yhdeksän sairaansijaa 1.4.2023. Vuoden 2023 lopussa ja vuoden 2024 alussa ja lopussa psykiatrian sairaansijamäärä on 175.

Psykiatrian päiväosastojen paikkamäärä pysyy samana vuoden 2024 alussa ja lopussa kuin se oli vuoden 2023 alussa ja lopussa eli 31 paikkaa.

Asumis-, kriisi- ja päihdepalvelujen sairaansijat ja hoitopaikat jakautuvat vuoden 2024 alussa ja lopussa seuraavasti: psykiatrian asumiskuntoutus 128 paikkaa, vieroitushoito 34 sairaansijaa, päihdeasiakkaiden lääkinnällinen kuntoutus kolme sairaansijaa ja päihdehuollon laitospalvelu 29 paikkaa.

Päihdepalvelujen lääkinnällisen kuntoutuksen kolmen sairaansijan lisäys on tullut voimaan 1.4.2023 alkaen. Muita muutoksia ei ole vuoden 2023 aikana tehty.

Hoitopaikkoihin ei lasketa mukaan oman toiminnan tukiasumista, tuettua asumista, muuta asumisen tukemista tai jälleenvuokrattuja pienasuntoja.

Lisäksi asumis-, kriisi- ja päihdepalveluissa on edelleen vuoden 2024 alussa ja lopussa 104 paikkaa Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa ja 10 paikkaa selviämishoidossa, joita ei myöskään lasketa varsinaisiksi sairaansijoiksi tai hoitopaikoiksi.

Helsingin hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja vahvistaa oman toiminnan sairaansijojen ja muiden ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrät sekä päättää toimintayksiköiden tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

Detta beslut publicerades 22.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 43087

maria.kahila@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja