Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun työsuhteisten oikeus toteuttaa hankintoja 2024

HEL 2023-015018
Ärendet har nyare handläggningar
§ 1

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelun maisema- ja yleissuunnitteluyksikön eräiden työsuhteessa olevien henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja yksikön päällikön vastuulla vuonna 2024

Enhetschef

Päätös

Maisema- ja yleissuunnitteluyksikön yksikön päällikkö päätti, että jäljempänä mainituilla työsuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus yksikön päällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että:

  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hallinto-sääntöä, talousarvion noudattamisohjetta ja harmaan talouden torjuntaohjetta
  • toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
  • hankinta ei edellytä tarjouskilpailun ratkaisemista
**********

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa 1.1.2024 alkaen ja 31.12.2024 saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen.

Päätöksessä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

Detta beslut publicerades 05.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Lea Hannola, suunnittelija, puhelin: 09 310 38397

lea.hannola@hel.fi

Beslutsfattare

Tero Santaoja
yksikön päällikkö