Virkasuhteen täyttäminen, vy Roihuvuori-Strömsinlahti, päiväkodin johtaja, työavain KASKO-02-1571-23.

HEL 2023-015594
Ärendet har nyare handläggningar
§ 22

Päiväkodin johtajan määräaikaisen viran täyttäminen, vy Roihuvuori-Strömsinlahti, työavain KASKO-02-1571-23.

Chefen för småbarnspedagogik område 6

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päätti valita päiväkodin johtajan määräaikaiseen virkaan (vakanssinumero 010991) **********

Virantoimitus alkaa 02.10.2023 ja päättyy 31.07.2024.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Rikosrekisterinotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Päiväkodin johtajan määräaikainen virka (vakanssinumero 010991) on ollut julkisesti haettavana ajalla 23.08.2023 - 06.09.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Määräaikaisen viran ensimmäinen sijoituspaikka on vy Roihuvuori-Strömsinlahti.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan päiväkodin johtajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää varhaiskasvatuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on päiväkodin johtajan tehtävät vy Roihuvuori-Strömsinlahdessa.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 §:n mukaan päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. 15.1.2030 alkaen päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto, jollei hänen kelpoisuutensa päiväkodinjohtajan virkaan määräydy varhaiskasvatuslain 75 §:n siirtymäsäännöksen mukaan. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin seuraavaa:
Päiväkodin johtajana tehtävänäsi on johtaa Roihuvuori-Strömsinlahden varhaiskasvatusyksikköä. Kehität työtäsi Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti, ja sinulla on kiinnostusta pedagogiseen johtamiseen. Lisäksi sinulla on asiakastyön, henkilöstön, talouden ja turvallisuuden johtamisen taitoja. Onnistuminen tehtävässä edellyttää sinulta kykyä luoda työyhteisöön innostunutta työilmapiiriä ja -kulttuuria, johtaa strategiaa päivittäisessä tekemisessä, selkeää viestintää, halua tukea henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisessa ja kannustaa heitä osallisuuteen. Olet johtaja, joka panostaa johdonmukaisuuteen, ennakoivuuteen ja tuloksellisuuteen omassa johtamistyössään. Oman työn ja itsensä johtamisen taidot ovat tärkeitä tehtävässä onnistumisessa. Tavoitteena kaikessa toiminnassasi on hyvän asiakas- ja henkilöstökokemuksen varmistaminen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen. Koska osallistut ja vaikutat kaakkoisen varhaiskasvatusalueen esihenkilöryhmässä, taito nähdä varhaiskasvatuksen johtaminen myös laajemmasta näkökulmasta on oleellista.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 5 hakijaa.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluihin 3 hakijaa: ********** **********

Haastattelun suorittivat ajalla 11.9.2023 ja 12.9.2023 varhaiskasvatuksen aluepäällikkö ********** ja HR-asiantuntija **********

**********

**********

**********

********** **********

Päiväkodin johtajan tehtävässä korostuvat asiakastyön ja henkilöstön, johtamisen kokonaisuus sekä taito johtaa omaa työtä. Tehtävässä korostuu lisäksi kyky linkittää strategiaa päivittäisiin tekemiseen, johtaa prosesseja linjakkaasti, tehdä päätöksiä ja toimia valmentavalla työotteella.

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi määräajaksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 27.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Tiina Ahonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 56407

tiina.ahonen@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Ahonen
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6