Virkasuhteen täyttäminen, Lännen terveysaseman johtavan ylilääkäri, työavain SOTEPE-02-548-23

HEL 2023-016433
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Johtavan ylilääkärin viran täyttäminen terveysasemat ja sisätautienpoliklinikan lännen terveysasemalla, työavain SOTEPE-02-548-23

Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuksen, työkokemuksen ja johtamiskokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yleislääketieteen erikoislääkäri ********** lännen johtavan ylilääkärin virkaan (vakanssinumero 040690, toimintayksikkö 396140, työpiste 100000) 1.2.2024 lukien 7649,63 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitykset on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, terveys- ja päihdepalvelujen terveysasemat ja sisätautien poliklinikan lännen terveysasema.

Päätöksen perustelut

Lännen terveysaseman johtavan ylilääkärin virka (vakanssinumero 040690) tuli avoimeksi 23.9.2023 lukien.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan lännen terveysaseman johtavan ylilääkärin virkaan ottaa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja.

Johtava ylilääkäri vastaa yksikön palvelutuotannosta, sen kyvykkyydestä tulevaisuuden haasteissa sekä yksikön nivoutumisesta muihin sote-toimijoihin erityisesti terveys- ja hyvinvointikeskusverkostossa. Johtava ylilääkäri toimii yksikköön kuuluvien ylilääkäreiden ja ylihoitajan esihenkilönä.

Ylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys ja erikoislääkärin oikeus yleislääketieteen erikoisalalla tai muulla soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus alan hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijalle eduksi luetaan koulutus kaupalliselta alalta tai vastaava osaaminen ja henkilöstöhallinnon osaaminen sekä kokemus avoterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta.

Johtavan ylilääkärin virka (vakanssinumero 040690) on ollut julkisesti haettavana 22.12.2023 - 5.1.2024. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä työmarkkinatorin, Oikotien ja Duunitorin sivuilla.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi (1) hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneestä on tämän asian liitteenä 1.

Hakijalla on viran edellyttämä kelpoisuus. Haastatteluun kutsuttiin **********

Haastattelijoina 11.1.2024 olivat terveys- ja päihdepalvelujen johtaja ********** terveysasemien johtajalääkäri **********

********** **********

********** on hoitanut tehtäväänsä menestyksekkäästi ja tavoitteellisesti. Hän on myös pidetty esihenkilö. ********** on parhaat edellytykset johtavan ylilääkärin viran tehtävien hoitamiseen lännen terveysasemalla.

Detta beslut publicerades 29.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42611

timo.lukkarinen@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.