Virkasuhteen täyttäminen, Töölön ala-asteen koulu, luokanopettaja, kaksikielinen opetus (suomi-englanti), KASKO-01-1587-23

HEL 2024-001324
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Virkasuhteen täyttäminen, Töölön ala-asteen koulu, luokanopettaja, kaksikielinen opetus (suomi-englanti), työavain KASKO-01-1587-23

Områdeschef för grundläggande ubildning 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita kaksikielisen suomi-englanti opetuksen luokanopettajan virkaan (vakanssinumero 003594) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2024 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Rikosrekisterinotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (vakanssinumero 003594) on ollut julkisesti haettavana ajalla 8.–30.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Töölön ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät kaksikielisessä suomi-englanti opetuksessa Töölön ala-asteen koulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, joka osoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 säädetyllä tavalla ja englannin kielen hallinta, joka osoitetaan opetushallituksen määräämällä tavalla (OPH-1435-2022).

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus kaksikielisestä opetuksesta sekä vahva ja monipuolinen englanninkielisen kulttuurin tuntemus. Tämän lisäksi eduksi luettiin vahva ja monipuolinen taito- ja taideaineosaaminen sekä vahvat digitaidot.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti seitsemän hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on kuudella hakijalla.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: ********** Perusteena haastatteluun kutsumiseen olivat kelpoisuus sekä kokemus luokanopettajan työstä kaksikielisessä opetuksessa sekä eduksi luetut monipuolinen taito- ja taideaineosaaminen sekä digitaidot.

Haastattelun suorittivat ajalla 7.2.2024 ja 8.2.2024 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

Luokanopettajan tehtävässä kaksikielisessä suomi-englanti opetuksessa korostuu vahva englannin kielen taito ja englanninkielinen kulttuurituntemus. Luokanopettajan tehtävässä korostuu monipuolinen osaaminen kaikkien alakoulun oppiaineiden opettamisessa ja näin myös laaja osaaminen taito- ja taideaineissa. Kaksikielisen opetusmateriaalin tuottaminen korostuu tässä tehtävässä valmiin oppimateriaalin vähyyden vuoksi. Luokanopettajan tehtävässä kaksikielisessä suomi-englanti opetuksessa korostuvat lisäksi taito kohdata ja ymmärtää erilaisia oppilaita, yhteistyökyvyt, ryhmänhallinnan taidot sekä monipuolisten pedagogisten menetelmien hallitseminen ja käyttäminen ja vahva kyky opettaa kahdella kielellä.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 28.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Paula Luopio, rehtori, puhelin: (09) 310 86572 / 040 676 5453

paula.luopio@hel.fi

Beslutsfattare

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1