Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla kunnossapitoyksikön työsuhteessa oleville henkilöille hankintojen tekemisestä 2024

HEL 2024-002319
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan yleiset alueet -palvelun kunnossapitoyksikön eräiden työsuhteessa olevien henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja yksikön päällikön vastuulla vuonna 2024

Enhetschef

Päätös

Yleiset alueet -palvelun kunnossapitoyksikön päällikkö päätti,
että jäljempänä mainituilla työsuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus yksikön päällikön vastuulla toteuttaa jo kilpailutettujen puitesopimusten hankintoja edellyttäen, että:

  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjetta ja harmaan talouden torjuntaohjetta
  • toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
**********

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa 31.12.2024 saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

Detta beslut publicerades 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Janne Pesola, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 78798

janne.pesola@hel.fi

Beslutsfattare

Janne Pesola
yksikön päällikkö