Virkasuhteen päättäminen, palvelukeskusliikelaitos, puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikönjohtaja

HEL 2024-002325
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Puhelin- ja hyvinvointipalvelujen yksikönjohtajan avoimen viran määräaikainen hoito

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti nimittää puhelin- ja hyvinvointipalvelujen yksikönjohtajan avoimen viran hoitajaksi Olli-Pekka Klingin 2.4.2024-31.8.2024 väliseksi ajaksi tai korkeintaan viran täyttömenettelyn ajaksi.

Samalla toimitusjohtaja kumoaa 5§ 20.2.2024 tekemänsä päätöksen, koska palvelupäällikkö Hanna-Leena Tastula on irtisanoutunut kaupungin palveluksesta

Päätöksen perustelut

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti 14.2.2024 merkitä tiedoksi yksikönjohtaja Risto Paavolan eroilmoituksen yksikönjohtajan virasta ja totesi, että virkasuhde päättyy 10.3.2024. Samalla johtokunta kehotti liikelaitoksen toimitusjohtajaa käynnistämään viran julkisen hakumenettelyn.

Hallintosäännön 11 luvun 2 §:n mukaan liikelaitoksen toimitusjohtaja päättää liikelaitoksen henkilöstöasioista.

Detta beslut publicerades 27.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 27132

jaana.bruce@hel.fi

Beslutsfattare

Minna Hoffström
toimitusjohtaja