Yhteistyösopimus, vappuaaton 2024 lakitustapahtuman järjestäminen, Taideyliopiston ylioppilaskunta, kaupunginkanslia

HEL 2024-004951
Ärendet har nyare handläggningar
§ 25

Vuoden 2024 vappuaaton lakitustapahtumaa koskeva yhteistyösopimus Taideyliopiston ylioppilaskunnan kanssa

Kommunikationsdirektör

Päätös

Vs. viestintäjohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin kaupunginkanslian viestintäosaston ja Taideyliopiston ylioppilaskunnan välisen yhteistyösopimuksen koskien Helsingissä Kansalaistorilla 30.4.2024 järjestettävää vappuaaton lakitustapahtumaa.

Samalla vs. viestintäjohtaja päätti oikeuttaa brändi ja tapahtumat -yksikön päällikön allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.

Yhteistyön arvonlisäveroton kokonaisarvo on 50 000 euroa, joka kohdentuu Kansalaistorin lakitustapahtuman turvallisuuskuluihin. Yhteistyön kustannukset maksetaan vuonna 2024 talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, projektinumerolla 104020100720 pilotti- ja tapahtumakumppanuustoimenpiteisiin.

Edelleen vs. viestintäjohtaja totesi, että hankinta toteutetaan suorahankintana, koska yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, eikä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta (hankintalaki 40 § 2 mom. 2 kohta).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa. Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani, toimiva tapahtumien alusta sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki, joka parantaa kilpailuasemaansa suurtapahtumien isäntäkaupunkina yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Yksi helsinkiläisen vapun suosituimmista perinteistä on Havis Amanda -patsaan lakitus. Vuonna 2023 vappuaaton lakitustapahtumaan osallistui noin 70 000 juhlijaa. Havis Amanda -patsaan ja sitä ympäröivän aukion peruskorjauksen takia lakitustapahtuma järjestetään vuonna 2024 poikkeuksellisesti Kansalaistorilla. Tapahtuman järjestämisvuorossa on Taideyliopiston ylioppilaskunta. Taideyliopiston opiskelijat rakentavat Kansalaistorin tapahtumaan lakitettavan kohteen, joka paljastetaan vappuaattona.

Tapahtuman järjestämistä koskevalla yhteistyösopimuksella sovitaan kaupunginkanslian viestintäosaston yhteistyö- ja tapahtumaturvallisuustoimenpiteistä sekä kaupungin saamista vastikkeista ja brändinäkyvyydestä tapahtumassa.

Detta beslut publicerades 11.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sari Myllyniemi, tapahtuma-asiantuntija, puhelin: 09 310 36082

sari.myllyniemi@hel.fi

Beslutsfattare

Pi Krogell-Magni
vs. viestintäjohtaja

Bilagor

1. Yhteistyösopimus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.