Kuntouttavan vankityön myynti Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen Suomenlinnan vankilalle 2024

HEL 2024-007333
Ärendet har nyare handläggningar
§ 43

Kuntouttavan vankityön myyminen Etelä-Suomen rikosseuraamuskeskuksen Suomenlinnan vankilalle vuonna 2024

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että vuonna 2024 Etelä-Suomen rikosseuraamuskeskuksen Suomenlinnan vankilalle myydään kuntouttavaa vankityötä hintaan 100 euroa / vankityöpäivä pitäen tavoitteena 1260 päivää (252 x 5 asiakasta).

Päätöksen perustelut

Etelä-Suomen rikosseuraamuskeskukseen kuuluvalla Suomenlinnan vankilalla ja Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus kuntouttavan vankityön järjestämisestä helsinkiläisille vapausrangaistukseen tuomituille vangeille. Sopimus on päivitetty 1.4.2014 ja uusi sopimus on päivityksessä. Kuntouttava vankityö sisältää suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista sosiaalista kuntoutusta, jossa korostuvat työhönsijoittuminen ja päihdekuntoutus, asumispalvelut ja velka-asioiden järjestely.

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala osallistuu kuntouttavaan vankityöhön sijoitettujen vankien kuntouttavaan ja vapauteen valmentavaan toimintaan päätöstensä mukaisesti osana järjestämiään sosiaalipalveluja. Tarjolla olevien palvelujen lisäksi vapauteen valmentavaan toimintaan voi kuulua muiden tahojen, kuten työllisyyspalveluiden, RETS - Rikoksettoman elämän tukisäätiön ja päihdejärjestöjen palveluja, joista sovitaan tapauskohtaisesti yhteistyökumppaneiden kesken.

Etelä-Suomen rikosseuraamuskeskus korvaa vankityökustannusten laskelmaan perustuen vankityön järjestämisen kustannukset Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle. Etelä-Suomen rikosseuraamuskeskus ja Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala sopivat vuosittain uuden toimintavuoden tavoitteista vankien määrän ja enimmäiskustannusten osalta. Tältä pohjalta sovittava kiinteä vankityöpäivämaksu on lopullinen korvausperuste Helsingin kaupungin palvelujen tuottamisesta.

Kuntouttavan vankityön toiminta toteutui vuonna 2023 seuraavasti:

Vankiosallistujia oli vuoden 2023 aikana yhteensä 15, joista 5 osallistui toimintaan myös valvotussa koevapaudessa ollessaan. Kuntouttavaan vankityöhön haki 12 asiakasta, ja haastatelluista hyväksyttiin Kuvaan 8.

Vankityöpäivien lukumäärä oli 1029 päivää, joista Etelä-Suomen rikosseuraamuskeskus maksoi Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle 96 euroa/vankityöpäivä. Vuoden 2023 tavoitteena oli 1265 vankityöpäivää.

Kuntouttavaa vankityötä voi palvelun luonteen vuoksi tuottaa vain toinen viranomainen, joten palvelun myynti ei tapahdu kilpailutilanteessa markkinoilla.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus päättää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen myynnistä silloin, kun kyse ei ole toimimisesta kilpailutilanteessa markkinoilla, perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen myyntiä koskevan toimivallan siirtämisestä 22.10.2019 § 247.

Detta beslut publicerades 24.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Marjo Oikarinen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 46879

marjo.oikarinen@hel.fi

Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 62843

henna.niiranen@hel.fi

Beslutsfattare

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja