Beslut: Enhetschef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Markanvändning och stadsstruktur Detaljplaneläggning Södra områdesenheten Enhetschef

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.