Godkännande av detaljplan: Hertonäs, Kasbergsvägen

Denna publikation är offentlig till 20.12.2024 0:00

Stadsmiljönämnden har 12.12.2023 § 665 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Hertonäs, kvarteret 43214 tomterna 1, 9, 10, 11, 12, 13 och 14 samt gatu- och parkområden, ritning nr 12861, Kasbergsvägen. Dnr HEL 2022-014190.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12861(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12861(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 20.12.2023