Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 170 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ledamöterna Arja Karhuvaara och Ville Jalovaara valdes till protokolljusterare med ledamöterna Shawn Huff och Titta Hiltunen som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Arja Karhuvaara och Ville Jalovaara till protokolljusterare med ledamöterna Shawn Huff och Titta Hiltunen som ersättare.

Stadsfullmäktige väljar två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng