Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 59 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ledamöterna Jenni Pajunen och Mai Kivelä valdes till protokolljusterare med ledamöterna Nina Suomalainen och Petra Malin som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Jenni Pajunen och Mai Kivelä till protokolljusterare med ledamöterna Nina Suomalainen och Petra Malin som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng