Tontin ja maanalaisen tilan varauksen jatkaminen YIT-Rakennus Oy:lle (Katajanokka, tontti 8189/4)

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2016-014266
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 35 §

Tontin ja maanalaisen tilan varauksen jatkaminen YIT-Rakennus Oy:lle (Katajanokka, tontti 8189/4)

Stadsstyrelsens näringslivssektion

Päätös

A

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti jatkaa YIT Rakennus Oy:lle Helsingin kaupungin 8. kaupunginosan (Katajanokka) autopaikkojen korttelialueen nro 8189 tontin nro 4 (kiinteistötunnus 91-8-189-4) varausta toimitilahankkeen suunnittelua ja sen toteutusedellytysten selvittämistä varten 31.12.2019 saakka entisin ehdoin.

B

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti jatkaa YIT Rakennus Oy:lle maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten varatun maanalaisen määräalan varausta 31.12.2019 saakka entisin ehdoin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hakemus

YIT Rakennus Oy pyytää 5.12.2017 päivätyssä hakemuksessa suunnitteluvarauksen jatkamista 31.12.2018 asti hankkeiden suunnittelua varten.

Hakemus on liitteenä 1.

Taustaa

YIT Rakennus Oy (jäljempänä YIT) on kehittänyt Katajanokalle maanalaista pysäköintilaitosta yli kymmenen vuoden ajan. Maanalaiset alueet ovat olleet varattuna YIT:lle kaupungin päätöksin ja kiinteistönomistajien suostumuksin vuodesta 2002 lähtien.

Kaavamuutostilanne

Kaupunginvaltuusto hyväksyi pysäköintitontin (Kanavakatu 14) asemakaavan
nro 12446 muuttamisen toimitilatontiksi (KL-1) 31.1.2018 § 26. Kaupunginvaltuuston päätöksestä jätetiin kaksi valitusta Helsingin hallinto-oikeudelle.

Katajanokan maanalaista pysäköintilaitosta koskeva kaavamuutos nro
12333 on tullut voimaan 2.6.2017.

Asemakaavat ovat oheismateriaalissa.

Lopuksi

Hankkeen suunnittelu on edistynyt varausehtojen mukaisesti. Asemakaavavalituksista johtuen varausta on tarkoituksenmukaista jatkaa hakemuksesta poiketen 31.12.2019 asti.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 24.04.2018 § 207

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle varauksen jatkamista YIT Rakennus Oy:lle Helsingin kaupungin 8. kaupunginosan (Katajanokka) autopaikkojen korttelialueen nro 8189 tontin nro 4 (kiinteistötunnus 91-8-189-4) toimitilahankkeen suunnittelua ja sen toteutusedellytysten selvittämistä varten 31.12.2019 saakka entisin ehdoin.

(L1108-8)

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle YIT Rakennus Oy:lle maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten varatun maanalaisen määräalan varauksen jatkamista 31.12.2019 saakka entisin ehdoin.

(S0108-74)

17.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi

Kiinteistölautakunta 12.01.2017 § 17

Päätös

A

Kiinteistölautakunta päätti jatkaa varausta YIT Rakennus Oy:lle Helsingin kaupungin 8. kaupunginosan (Katajanokka) autopaikkojen korttelialueen nro 8189 tontin nro 4 (kiinteistötunnus 91-8-189-4) toimitilahankkeen suunnittelua ja sen toteutusedellytysten selvittämistä varten 31.12.2017 saakka seuraavin ehdoin:

1

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaaja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdollisesti antamia ohjeita.

Tontit suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonaisvastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämä asemakaava tai asemakaavan muutos ei tule voimaan tai tontteja ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi varauksen saajan hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa.

2

Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia rakennustapaohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien kanssa.

3

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamatta varausta.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) tai muusta vastaavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

4

Muutoin noudatetaan entisiä kaupunginhallituksen 17.11.2014 §1215 päättämiä varausehtoja.

(L1108-8)

B

Kiinteistölautakunta päätti jatkaa YIT Rakennus Oy:lle maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten varatun maanalaisen määräalan varausta 31.12.2017 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varausalue muutetaan koskemaan myös kiinteistön 91-8-189-2 maanalaista tilaa. Tontti on vuokrattu Suomen Elokuvasäätiölle, jonka maanvuokrasopimukseen lisätään tarvittavat ehdot pysäköintilaitoksen toteuttamisesta. Varausalue on siten liitekartan 7 mukainen noin 67 154 m²:n suuruinen alue.

2

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaaja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdollisesti antamia ohjeita.

3

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamatta varausta.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) tai muusta vastaavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

4

Muutoin noudatetaan entisiä kaupunginhallituksen 17.11.2014 §1215 päättämiä varausehtoja.

(S0108-74)

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Mer information fås av

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Minna Maarttola, Kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 36307

minna.maarttola@hel.fi

Ilkka Aaltonen, Johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi

Bilagor

3. Suunnitteluvaraushakemus 2017-12-05

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.