Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausvaatimusasiaan

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-000989
Ärendet har nyare handläggningar
§ 34

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausvaatimusasiaan

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä hakijan vahingonkorvaushakemuksen ja hakijalle korvataan yhteensä 879,00 euroa.

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen ja liitteineen Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvaushakemuksen mukaan korvauksenhakija on ajanut polkupyörällään 19.1.2018 noin klo 20.00 Satamakaari - Tryvikintien kevyenliikenteenväylällä pilaantuneiden maiden sijoituspaikan kohdalla. Hakijan kertoman mukaan hän oli törmännyt pyörätiellä olevaan karkeaan sepelikasaan, joka oli kooltaan noin1m x 3m x 0,3 m. Tämän seurauksen hakija oli menettänyt pyöränsä hallinnan ja lentänyt nurin satuttaen oikean kyljen, jalkansa ja lyöden päänsä, pyöräilykypärä oli kuitenkin suojannut päätä. Silmälasit olivat rikkoontuneet ja polkupyörä sekä pyöräilyasu olivat vaurioituneet. Kanssakulkijat olivat auttaneet hänet jaloilleen jotta hakija oli päässyt jatkamaan matkaa kotiinsa. Hakija vaatii Helsingin kaupungin Staraa korvaamaan rikkoontuneista silmälaseista 400,00 euroa, pyöräilypuvusta 369,00 euroa sekä polkupyörän korjauskustannukset 120,00 euroa eli vaateen mukaan yhteensä 889,00 euroa.

Työyksiköstä saadun selvityksen mukaan Staran kaupunkitekniikan rakentaminen pilaantuneiden maiden yksikkö on viimeistellyt maiden loppusijoituspaikkaa ja kyseessä olevalle paikalle on tuotu mursketta kyseisenä päivänä. Hakijalle korvataan edellä mainitun sekä toimittamiensa kuittien perusteellä silmälaseista 400,00 euroa, uuden kuoripuvun hinta 299,00 euroa ja pyöränkorjauksesta kustannusarvion mukaan 180,00 euroa, nämä yhteensä 879,00 euroa.

Edellisen perusteella yksikönjohtaja hyväksyy vahingonkorvausvaateen. Hakijalle korvataan yhteensä 879,00 euroa ja se maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille

Detta beslut publicerades 07.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Karttapiirros
3. kirjeenvaihtoa
4. optikon lausunto
5. polkupyörän korjauskustannus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.