Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-010482
Ärendet har nyare handläggningar
§ 57

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen ajoneuvon vaurioitumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tämä päätös on ainoastaan Helsingin kaupungin rakentamispalveluliiikelaitoksen Staran kannanotto korvausasiaan, eikä kyse ole korvausasian kaupunkia oikeudellisesti sitovasta ratkaisusta.

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjein Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen mukaan hakija on ajanut autollaan 06.10.2018 klo 21.30 Mechelininkatua pitkin. Pohjoisen Hesperiankadun risteyksen jälkeen Mechelininkatu 32 kohdalla oli ollut merkitsemätön kuoppa, jota hakija ei ollut havainnut pimeän vuoksi, eikä siinä kohtaa ollut katuvaloja. Kuoppaan ajon seurauksena oikeanpuoleinen eturengas oli puhjennut. Rengas ei ollut näyttänyt vaurioituneelta ulospäin, vaan siinä oli ollut kaksi pientä reikää. Myöhemmin oli havaittu myös puskurin vaurioituneen.

Hakija vaatii Staraa korvaamaan vaurioituneen eturenkaan, ohjauskulmien säädöt sekä puskurin korjauskustannukset kuittien ja kustannusarvion mukaan yhteensä 1831,63 euroa.

Työyksiköstä saamamme selvityksen mukaan kyseisellä osuudella Mechelininkadulla Stara on perusparannushankkeen yhteydessä kaivanut kadun alituksia putkituksia varten. Poikittainen kaivanto oli täytetty väliaikaisesti murskeella ennen päällystekerroksien rakentamista asfalttimassalla.

Työmaa-alueella on ollut 30 km/h nopeusrajoitus ja se on ollut merkitty asianmukaisin tietyömaan varoitusmerkein joka edellyttää kaikilta tien käyttäjiltä varovaisuutta. Vauriohetkellä mahdolliset poikkeamat ajoradalla olisivat sallitulla ja kuljettajan ilmoittamalla hitaalla ajonopeudella olleet havaittavissa eikä siitä ole saatu kyseisenä ajanjaksona muita reklamaatioita.

Minkäänlaisia ilmoituksia tapahtuneesta vahingosta ei vastaavalle työnjohtajalle tai työmaalle ole tullut ennen vahingonkorvausvaadetta, tapahtumahetkellä taikka sen jälkeen.

Edellä mainituin perustein yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvausvaatimuksen.

Detta beslut publicerades 20.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Bilagor

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Kirjeenvaihtoa
3. Kuvat vauriopaikasta
4. Korjauskustannuslaskelma
5. Kuitit ja kuva puskurista

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.