Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, ruotsin ja englannin kieli, työavain 5-2264-19

HEL 2019-006861
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, ruotsin ja englannin kieli, työavain 5-2264-19

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti ottaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2019-31.7.2020 alkaen filosofian maisteri (FM) **********

Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työterveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkasuhteeseen valittu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterialain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslausunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkasuhteeseen ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkasuhteeseen valitulle määrätään virantoimituksen alkamisesta kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Haku tuntiopettajan virkasuhteeseen oli avoinna 31.5.-14.6.2019 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Virkatehtävää haki 9 hakijaa, joista 7 täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaisen kelpoisuusvaatimukseen. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä monialaisen tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaisia opintopolkuja.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi kokemuksen ammatillisesta koulutuksesta sekä työskentelystä monikulttuuristen opiskelijoiden kanssa, valmiuden suunnitella ja kehittää monimuotoisia oppimisen mahdollisuuksia sekä henkilökohtaisia oppimisen polkuja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti-ja aikuisopistossa.

Virkasuhdetta täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Haastattelut pidettiin 13.-25.6.2019 ja haastattelijoina toimivat rehtori ********** ja koulutuspäällikkö ********** (6 haastattelua) sekä lehtori ********** ja koulutuspäällikkö ********** (yksi haastattelu).

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 7 henkilöä, joilla hakemusten perusteella on kokemusta ohjaavasta ja valmentavasta opettajuudesta sekä joustavuutta suunnitella yhdessä monialaisen tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaisia opintopolkuja. Haastatteluihin osallistuivat **********

********** on filosofian maisteri (FM), ruotsin kieli, valmistumisvuosi 2001. Hänellä on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus ruotsin ja englannin opettajana. Hänellä on 2 v 6 kk opetuskokemusta perusopetuksesta ja lukiosta.

********** on filosofian maisteri (FM), englannin kieli, valmistumisvuosi 2017. Hänellä on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus englannin ja tietotekniikan opettajana. Hänellä on useiden vuosien opetuskokemusta perusopetuksesta ja yliopistosta sekä projektinhallintatehtäviä ja yrittäjyyskokemusta.

********** on filosofian maisteri (FM), englantilainen filologia, valmistumisvuosi 2015. Hänellä on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus englannin opettajana. Hänellä on 7 v 8 kk opetuskokemusta perusopetuksesta, ammatillisesta koulutuksesta ja vapaan sivistystyön opetustehtävistä.

********** on filosofian maisteri (FM), pohjoismaiset kielet, toinen kotimainen, valmistumisvuosi 2004. Hänellä on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus ruotsin opettajana, ammatillisen erityisopettajan sekä laaja-alaisen erityisopettajan pätevyydet. Hänellä on opetustoimen hallinnon ja liike-elämän työkokemuksen lisäksi 12 v 2 kk opetuskokemus perusopetuksesta, lukiosta, yliopistosta, aikuisopetuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta.

********** on filosofian maisteri (FM), ranskan kieli, valmistumisvuosi 2001. Hänellä on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus ranskan, ruotsin ja englannin opettajana. Hänellä on yli 10 vuoden opetuskokemus perusopetuksesta ja lukiosta sekä yksityiseltä palveluntarjoajalta. Lisäksi hänellä on kokemusta kansainvälisistä opetusprojekteista ja vahva digipedagoginen osaaminen.

********** on filosofian maisteri (FM), pohjoismainen filologia, valmistumisvuosi 2015. Hänellä on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus ruotsin ja englannin opettajana. Hänellä on 4 v 4 kk opetuskokemus varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiosta.

********** on filosofian maisteri (FM), venäjän kieli, valmistumisvuosi 1999. Hänellä on pedagoginen pätevyys ja aineenopettajan kelpoisuus venäjän ja ruotsin opettajana. Hänellä on 11 v 9 kk opetuskokemus perusopetuksesta, lukiosta, ammatillisesta koulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä sekä kansainvälisten hallinnollisten tehtävien ja toimittajan kokemus.

Kolmella hakijoista oli molempien opetettavien aineiden pätevyys **********

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi kokemuksen ammatillisesta koulutuksesta sekä työskentelystä monikulttuuristen opiskelijoiden kanssa, valmiuden suunnitella ja kehittää monimuotoisia oppimisen mahdollisuuksia sekä henkilökohtaisia oppimisen polkuja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

Kolmella haastatelluista hakijoista ********** on kokemusta ammatillisen koulutuksen opetustehtävistä.

Muodollisesti pätevien hakijoiden oltua estyneitä, puoltaa ********** valintaa tuntiopettajan virkasuhteeseen haastattelun jälkeen tehty hakijoiden ansioiden kokonaisarviointi: valitun pedagoginen osaaminen sekä näyttö tehtävänkuvaan liittyvästä tavoitteellisesta kehittämisosaamisesta monimuotoisen oppimisen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin sekä henkilökohtaisten oppimisen polkujen ohjauksessa.

Henkilö on ilmoittanut ottavansa paikan vastaan.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 03.07.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Maria Vänskä, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 6411308

maria.vanska@hel.fi

Beslutsfattare

Maria Vänskä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6