Perussopimuksen muuttaminen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

HEL 2019-007039
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 228 §

Ändring av grundavtalet för Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände ändring av grundavtalet för Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster i enlighet med det bifogade utkastet.

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla har år 2009 kommit överens om inrättande av Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Samkommunen fungerar som en samkommun som avses i 2 § i lagen om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen (829/2009).

Medlemskommunerna har i grundavtalet kommit överens om centrala frågor som gäller samkommunens verksamhet och förvaltning i enlighet med kommunallagen.

Ändring av grundavtalet

En ny kommunallag (410/2015) trädde i kraft 1.5.2015. Lagens bestämmelser om samarbete mellan kommuner avviker till vissa delar från bestämmelserna i kommunallagen från år 1995. Med stöd av övergångsbestämmelsen i 147 § i den nya kommunallagen ska grundavtalen för samkommuner uppdateras enligt 8 kap. senast vid utgången av 2019.

Styrelsen för HRM behandlade vid sitt sammanträde 14.6.2019 ändring av grundavtalet för HRM (61 §) och beslutade skicka ett förslag till ändring av grundavtalet till medlemskommunerna för behandling.

Ärendet om ändring av grundavtalet har beretts i samråd mellan HRM och medlemskommunerna. I grundavtalet har tillagts bl.a. de bestämmelser som kommunallagen förutsätter och som gäller

 • täckning av underskott
 • ett system för att följa ekonomin och verksamheten
 • rapportering till medlemskommunerna.

Grundavtalets villkor har formulerats på basis av Kommunförbundets mall för grundavtal från år 2016.

Dessutom har det i grundavtalet gjorts justeringar med vilka avtalet har ändrats så att det motsvarar nuläget i fråga om

 • samkommunens uppgifter
 • frågor som samkommunen ska behandla vid sina sammanträden
 • remissförfarande.

Vidare ändras i enlighet med grundavtalet mandattiden för styrelsen för Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster till fyra år och antalet ledamöter i revisionsnämnden förutom ordförande och vice ordförande till högst tre.

Grundavtalet har även kompletterats med bestämmelser om samkommunens informationsskyldighet till medlemsstädernas stadsstyrelser och med bestämmelser om samkommunens samarbetsförfarande och koncerndirektiv.

Ändringarna i grundavtalet framgår av bilaga 2. De delar som ska strykas anges med rött och de övriga ändringarna med blått.

Verkställighet

Om stadsfullmäktige godkänner förslaget och HRM:s övriga medlemskommuner för egen del godkänner ändringarna i grundavtalet i enlighet med utkastet, kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att uppmana stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att på stadens vägnar underteckna grundavtalet i enlighet med utkastet och vid behov göra ändringar av teknisk karaktär eller andra små justeringar i detta.

Till slut

Enligt 55 § i kommunallagen godkänns ett grundavtal för en samkommun av fullmäktige.

Enligt 26 § i grundavtalet för HRM kan grundavtalet ändras om minst två tredjedelar av medlemskommunerna understöder ändringen och invånartalet i medlemskommunerna i fråga motsvarar minst hälften av det sammanlagda invånartalet i medlemskommunerna. Ett förslag till ändring av grundavtalet bereds av styrelsen för samkommunen och godkänns av fullmäktige för medlemskommunerna.

Stäng

Kaupunginhallitus 05.08.2019 § 496

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 12.09.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut som besvärsskriften gäller
 • till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som söks
 • på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Miia Aho, koncernjurist, telefon: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi