Virkasuhteen täyttäminen, rakennusvalvontapalvelut, lupa-arkkitehdin virka, työavain 6-114-19

HEL 2019-008635
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 2:den lupa-arkkitehdin viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden lupayksikkö 2:den va. yksikön päällikkö päätti valita lupa-arkkitehdin virkaan (017664) ********** 21.10.2019 alkaen 3456,24 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Lisäksi va. yksikön päällikkö päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja
ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes
henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Lupa-arkkitehdin virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui 16.6.2019.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 mom. 3 kohdan mukaan muu kuin
esimiestasoinen henkilöstö otetaan palvelussuhteeseen yksi yli –periaatteella, joten päättäjä on yksikön päällikkö.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 9.8.-5.9.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-toimistossa,
LinkedInissä, Kuntatekniikan foorumi Kunfo:ssa, Tekniikan asiantuntijat ry (KTK ry) Rekrykanavassa, Safa.fi-sivustolla, Arkkitehtiuutisissa, Helsingin Sanomissa ja Duunitorilla.

Lupa-arkkitehdin tehtäviin kuuluu lupakäsittely ja päätökset korjausrakentamisessa sekä uudisrakennushankkeissa 3000 kem saakka. Lupa-arkkitehti vastaa siitä, että rakentaminen tapahtuu asemakaavan ja rakentamissäännösten mukaisesti täyttäen vaatimukset kaupunkikuvaa, rakennussuojelua, terveellisyyttä sekä turvallisuutta koskien.

Lupa-arkkitehdin kelpoisuusvaatimuksena on rakennusarkkitehdin tutkinto tai vastaava alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta rakennussuunnittelutehtävistä ja/tai muista rakennusvalvontatehtäviin perehdyttävistä tehtävistä.

Hakuilmoituksen mukaan arvostetaan syvällistä ja laaja-alaista rakennussuunnittelun, kaavoituksen, rakennuslainsäädännön ja rakentamismääräysten tuntemusta sekä kykyä niiden käytäntöön soveltamiseen. Työ on asiantuntijatyön lisäksi myös asiakaspalvelutyötä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Lupa-arkkitehdin virkaan haki hakuajan kuluessa kahdeksan henkilöä,
joista neljä ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia. Liitteenä on hakemusten
perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan
hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme henkilöä: ********** Hakijoita haastattelivat 11.-16.9.2019 **********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Lupa-arkkitehdin tehtävässä korostuu lupakäsittelyprosessin hallinta sekä asemakaavan ja rakentamissääntöjen tuntemus ja kyky soveltaa niitä käytännössä. Hyvät lähtökohdat tehtävään antaa monipuolinen rakennussuunnittelukokemus.

Kokonaisarvioinnin perusteella, joka perustuu hakuasiakirjoihin ja haastatteluun, parhaimmat edellytykset lupa-arkkitehdin viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Hänellä on tehtävään vaadittava koulutus sekä kattavasti kokemusta rakennussuunnittelutehtävistä niin korjaus- kun uudisrakentamisesta yksityisen ja kunnan palveluksessa. Hän on osallistunut monenlaisten uudisrakennusten suunnitteluun ja hänellä on kokemusta pää- ja rakennussuunnittelijan tehtävät monipuolisissa kaupungin korjausrakentamishankkeissa.

Detta beslut publicerades 25.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Salla Mustonen, va. yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26445

salla.t.mustonen@hel.fi

Beslutsfattare

Salla Mustonen
yksikön päällikkö va.

Bilagor

1. Hakijayhteenveto, työavain 6-114-19, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.