Hankesuunnitelma, peruskorjaus, Käpylän peruskoulu, Väinölä-rakennus

HEL 2019-009482
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 372 §

Projektplan för ombyggnad av Väinöläbyggnaden tillhörande Käpylän peruskoulu

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplan för Käpylän peruskoulus Väinöläbyggnad, daterad 11.7.2019, enligt vilken projektet omfattar högst 5 273 m² bruttoyta och maximipriset uppgår till högst 18 400 000 euro exklusive mervärdesskatt på den kostnadsnivå som rådde i april 2019.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Käpylän peruskoulus byggnader och behovet av ombyggnad

Käpylän peruskoulu verkar i tre byggnader: Hykkylä, som har genomgått en ombyggnad åren 2010–2011, samt Untamo och Väinölä, som är i behov av en omfattande ombyggnad. Den projektplan som man nu ska fatta beslut om gäller Väinölä.

Väinöläbyggnaden blev färdig år 1929. På basis av konditionsundersökningar är den i sin helhet i behov av en genomgripande teknisk ombyggnad. Den byggnadstekniska utrustningen har kommit till slutet på sin livslängd. Den bristfälliga ventilationen och de lokala fuktskadorna i konstruktionerna medför risker med inomhusluften. Fasadernas rappning och plåttaket har kommit till slutet på sin livslängd och fönstren är delvis i dåligt skick.

För tomten gäller en detaljplan från år 2015 enligt vilken tomten utgör kvartersområde för undervisningsbyggnader (YO/s). Byggnaden är i detaljplanen skyddad med beteckningen sr-1: arkitektoniskt, historiskt och stadsbildsmässigt särskilt värdefull byggnad. Byggnaden eller delar av den får inte rivas och i den eller dess värdefulla interiörer får inte göras sådana arbeten som minskar dess arkitektoniska, historiska och stadsbildsmässiga värde eller ändrar arkitekturens särdrag.

Fostrans- och utbildningssektorn har gjort en undersökning på områdesbasis, och denna ger vid handen att Väinölä behövs som en del av servicenätet för den grundläggande undervisningen. Väinölä har kapacitet för ungefär 330 elever och Käpylän peruskoulu i dess helhet för sammanlagt 880 elever. Käpylän peruskoulu är sitt områdes närskola och de av dess elever som går i allmän undervisning kommer i huvudsak från Kottby- och Gumtäktsområdet. Lokalerna i de tre byggnaderna utnyttjas flexibelt beroende på det varierande servicebehovet.

Projektplan för ombyggnaden

Väinölä planeras genomgå en omfattande funktionell och teknisk ombyggnad där man gör lokalerna tidsenliga i enlighet med undervisningens krav och utrustar lokaler som är tillgängliga och som ska tjäna den krävande specialundervisningen i byggnaden.

Ombyggnaden omfattar hela Väinöläbyggnaden. Den yta som ska byggas om utgör sammanlagt 5 273 m² bruttoyta, 3 893 m² lägenhetsyta och 2 359 m² effektiv yta. I anslutning till ombyggnaden kommer man att ersätta de hustekniska installationerna med nya, förbättra energieffektiviteten, reparera skadade fasader samt fönster och yttertak och vidare reparera fuktskadade konstruktioner.

Byggnadens ventilations-, värme-, vatten- och avloppssystem ska förnyas. Elsystemen förnyas så att de svarar mot dagens krav. Källarens bottenplatta och byggnadens dräneringssystem ska förnyas. För att förbättra inomhusluften öppnas mellanbjälklagen och de rensas från organiskt material. Fasadrappningen och taktäckningen samt ytterfönster som inte längre kan repareras ska bytas ut.

I anslutning till ombyggnaden ska de lokaler för teknisk slöjd som brukas av hela skolan koncentreras till Väinölä. De funktioner som sammanhänger med elevernas kosthåll ska för sin del koncentreras till Hykkylä, vars ombyggda kök ska utrustas så att det betjänar hela skolans elever. I och med ombyggnaden ska det byggas enskilda elevtoaletter som motsvarar elevantalet, varav fyra är tillgängliga.

Ombyggnaden har som funktionellt mål att modernisera undervisningslokalerna och att uppdatera utrustningen så att lokalerna stöder verksamhet i linje med den nya läroplanen. Arrangemangen för de lokaler där det ges ämnesundervisning och allmän undervisning effektiveras, och undervisningslokalernas fasta inredning och utrustning ska göras tidsenlig. Lokalerna planeras så att de kan modifieras flexibelt.

Byggnadens akustik, tillgänglighet och brandsäkerhet ska förbättras. Till Väinölä förläggs lokaler för krävande specialundervisning för barn med intellektuell funktionsnedsättning av allra svåraste slag. I planeringen av lokalerna beaktar man verksamhetens särskilda krav. Man förbättrar tillgängligheten genom att bygga en ny hiss.

Till projektet hör också att iståndsätta skolans gård. Dess funktionalitet och säkerhet ska förbättras, och välfungerande rutter för passage mellan skolbyggnaderna planeras. Specialundervisningslokalerna ska få en ny, tillgänglig och trygg ingång som möjliggör smidig angöringstrafik.

Det är tänkt att ombyggnadsarbetet ska börja i januari 2021 och bli klart sommaren 2022.

Byggnadskostnader och finansiering

Projektets byggnadskostnader uppgår till sammanlagt 18 400 000 euro exklusive mervärdesskatt (3 489 euro/m² bruttoyta) i kostnadsnivån för april 2019.

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2020–2029, som bifogats budgeten för år 2020, har det reserverats 18,4 miljoner euro åren 2020–2021 för att planera och genomföra ombyggnaden.

Hyreskostnad för fostrans- och utbildningssektorn

Den beräknade lokalhyran, dvs. den interna månadshyran, uppgår efter ombyggnaden till ca 126 756 euro. Årshyran är ca 1 520 000 euro. Månadshyran är ca 32,56 euro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans andel är 28,55 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans 4,01 euro/m² lägenhetsyta. Grunden för hyran per kvadratmeter är 3 893 m² lägenhetsyta. Avkastningskravet är 3 procent och avskrivningstiden 30 år.

Den slutliga kapitalhyran justeras efter de verkliga kostnaderna. Underhållshyran justeras så att den motsvarar underhållshyran vid tidpunkten då projektet slutförs.

Byggnadens nuvarande månadshyra är 60 058 euro, dvs. 720 702 euro om året. Månadshyran är 15,43 euro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans andel är 12,08 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans 3,35 euro/m² lägenhetsyta. Grunden för hyran är 3 893 m² lägenhetsyta.

Tillfälliga lokaler under ombyggnaden

All verksamhet i Väinöläbyggnaden måste flyttas till tillfälliga lokaler under ombyggnaden. Det är tänkt att paviljonger avsedda att tjäna som tillfälliga lokaler placeras i närheten av byggnaden. De kan också senare användas som tillfälliga lokaler då byggnaden Untamo byggs om. Lösningen preciseras i den fortsatta planeringen.

De tillfälliga lokalerna har en kostnadskalkyl på 1,36 miljoner euro för en period som omspänner 18 månader. Kostnaderna för de tillfälliga lokalerna ingår inte i de kostnader som läggs fram i projektplanen, men de har beaktats i uppskattningen av den hyra som ska tas ut efter ombyggnaden.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har 12.11.2019 (§ 363) tillstyrkt projektplanen och konstaterat att denna väl svarar mot de funktionella målsättningarna för fostran och utbildning. Utlåtandet finns i sin helhet i ärendets beslutshistoria.

Beredning av projektplanen och behörighet

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn. Under planeringen av densamma har företrädare för stadsmuseet, miljötjänsterna, byggnadstillsynstjänsterna och räddningsverket samt personal inom arbetarskyddssamarbetet vid fostrans- och utbildningssektorn hörts som experter. Det har ordnats ett diskussionsmöte om ombyggnaden, och lärare och elever har deltagit i projektplaneringen genom digitala enkäter.

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 miljoner euro.

Stäng

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 818

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen 11.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 273 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 18 400 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että perustelujen ensimmäisestä kappaleesta poistetaan viimeinen virke: "Untamon perusparannus on suunnitteilla vuosille 2024-2025."

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

25.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.11.2019 § 363

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon osoitteessa Väinölänkatu 7 sijoittuvasta Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelmasta. Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen ja valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja oppilaiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 22.5.2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen@hel.fi

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.10.2019 § 90

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen 11.07.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 273 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 18 400 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
Lisätiedot

Juha Polvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21291

juha.polvinen@hel.fi

Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 17.12.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut som besvärsskriften gäller
 • till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som söks
 • på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Bilagor

1. Väinölän perusparannuksen hankesuunnitelma 11.7.2019
2. Väinölän hankesuunnitelman liitteet

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.