Vahingonkorvaus, esinevahinko, vahingoittunut takki, Daghemmet Elka

HEL 2019-010509
Ärendet har nyare handläggningar
§ 97
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Anspråk om skadestånd för arbetstagares jacka som gått sönder

Förvaltningschef

Beslut

Förvaltningschefen beslutade att avslå ********** (nedan sökande) anspråk om skadestånd på 50 euro för en jacka som gått sönder under arbetstid.

Beslutsmotivering

Sökanden har framställt ett skadeståndsanspråk på 50 euro som inkommit till Helsingfors stads registratorskontor och som gäller en jacka som gått sönder vid en enhet inom småbarnspedagogiken (daghem). Jackan hade anskaffats år 2017. Sökanden har inte visat upp någon verifikation eller någon annan utredning om jackans anskaffningspris. Ett barn hade tagit en sax från grupprummet och gjort ca 10 hack i resåren på jackan som hängde i tamburen strax intill grupprummet.

Enligt utredningen från enheten inom småbarnspedagogiken (daghem) arbetar i sökandens grupp en lärare inom små, två barnskötare och en assistent. Under incidenten var två barnskötare och assistenten på plats i gruppen. Läraren jobbade samtidigt i parallellgruppen (integrerad specialbarnsgrupp), då den egna personalen hade teamplanering. I grupprummet finns olika pysselmaterial ställda fram så att de är tillgängliga för barnen. Båda barnskötarna var i varsitt rum och assistenten jobbade med ett enskilt barn. Under tidpunkten är barnen indelade i olika lekstationer, men de har fri möjlighet att byta lekstationer, därav hade barnet ifråga möjlighet att smuggla en sax till tamburen.

För att skadeståndsskyldighet ska uppstå krävs en ansvarsgrund. I annat fall ska den skadelidande stå för skadan. Enligt 2 kap. 1 § 1 mom. i skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vållande förorsakar annan skada ersätta den. Enligt 3 kap. 1 § 1 mom. i skadeståndslagen är arbetsgivare skyldig att ersätta skada, som arbetstagare förorsakar genom fel eller försummelse i arbetet. Enligt 3 kap. 1 § 2 mom. i skadeståndslagen gäller vad är sagt om arbetsgivares ansvar om skadestånd på motsvarande sätt kommun. Enligt 12 kap. 1 § 1 mom. i arbetsavtalslagen ska en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eller åsidosätter skyldigheter som följer av ett anställningsförhållande eller av denna lag ersätta arbetstagaren för den skada som därigenom uppkommit.

Av den utredning som mottagits framkommer det inte att skadan skulle ha uppstått på grund av ett fel eller av en försummelse i arbetet som en arbetstagare eller en tjänsteinnehavare vid Helsingfors stads fostrans- och utbildningssektor gjort sig skyldig till. Skadan kan inte heller anses ha uppstått på grund av att arbetsgivaren skulle ha brutit mot eller åsidosatt skyldigheter som följer av ett anställningsförhållande eller av arbetsavtalslagen. Utgångspunkten är att arbetstagaren är ansvarig för sin personliga egendom på arbetsplatsen. Sökanden har också haft möjlighet att förvara sin jacka i personalens omklädningsrum eller i ett låst skåp. Fostrans- och utbildningssektorn är inte skadeståndsskyldig i det beskrivna fallet enligt skadeståndslagen eller arbetsavtalslagen.

Detta beslut publicerades 01.10.2020

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Stäng

Mer information fås av

Jaana Iivonen, jurist, telefon: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Beslutsfattare

Marko Enberg
hallintopäällikkö